ANTI
SEMITISM

Förtryck, hat och diskriminering mot judar genom tiderna och idag

VAD ÄR ANTISEMITISM?

Antisemitism betyder fientlighet mot och stereotypa föreställningar om judar. Denna form av rasism kan förekomma genom alltifrån myter och vanföreställningar till negativa inställningar till judar som grupp, vilket kan ta formen av milda fördomar men också ursinnigt hat. Antisemitism är en elastisk och lättanpasslig form av rasism som kan förekomma i flertalet skepnader.

Antisemitism kan ta sig uttryck genom bland annat näthat, negativa stereotyper, konspirationsteorier, men också dödligt våld mot judar och platser där judar rör sig.  

En viktig förklaring till antisemitismens överlevnad ligger i transformeringen av ”juden” till en abstraktion, till en extremt elastisk symbol för det som av vissa opinioner vid en viss tid uppfattas som hotande eller ondskefullt

Henrik Bachner (1999)

Reflektionsfrågor

 • Vilka kunskaper om antisemitism kommer du in med? Finns det något som du tycker fattas i beskrivningen? 

 • I citatet från Henrik Bachner står det “transformeringen av ’juden’ till en abstraktion”. Vad menas med det?

Begreppet antisemitism

Ordet antisemitism myntades i Tyskland i slutet av 1800-talet i ett försök att markera distans till den kristna judefientligheten som ansågs mindre ”fin” och även var mer religiöst orienterad.

Termen antisemitism är en sammansättning av begreppen ”anti” från grekiskans ”mot” och begreppet ”semit”. Ordet ”semit” refererar egentligen till språkgruppen semitiska språk där det judiska språket hebreiska ingår. Under 1800-talet sammanlänkades däremot ordet ”semit” till att bli den ”semitiska rasen”. Den judefientliga rörelsen påstod sig bekämpa ”semitismen” vilket förstods vara den judiska rasens ekonomiska, politiska och kulturella världsherravälde. Genom det nya begreppet antisemitism kunde man klä det moderna, sekulära judehatet i en neutral och vetenskaplig terminologi.  

HISTORIA

Judehatets historia går nästan lika långt tillbaka som det judiska folkets existens. Vår historiegenomgång tar sin utgångspunkt i den antisemitism som föddes i och med Jesu död och beskyllningarna på judar.

Tidslinjen gör ett antal nedslag i antisemitismens historia från 70 e.kr. men gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av förtrycket mot judarna. 

Även om begreppet antisemitism myntades på 1800-talet har judefientlighet en längre historia. Judefientlighet blev en tanketradition som utvecklades inom den tidiga kristendomen och utgör den viktigaste anledningen till antisemitismens framväxt, långvarighet och djupa rötter i europeisk kultur. Det judiska ointresset att acceptera Jesus som Messias ledde till en antijudisk teologi uppbyggd kring beskyllningen av judarna som Kristus- eller Gudsmörade. Där och framåt utvecklades en teologi som legitimerar och systematiserar diskriminering och demonisering av det judiska folket. Judar konstruerades som något väsensskilt – en symbol för ondska och hat.  

Under den europeiska medeltiden infördes diskriminerande lagar som begränsade judars religiösa och ekonomiska rättigheter. Högmedeltidens judar tvingades leva i ghetton och bära särskilda kläder för att avskilja dem från den kristna befolkningen. Det gjordes även inskränkningar på judars näringsverksamhet vilket innebar att judar i stort sett endast tilläts bedriva penningutlåning mot ränta eftersom detta var förbjudet för kristna enligt kyrkan. Det är härifrån bilden av ”juden” med pengar och pengautlåning blev allmänt känd. Däremot förekom samma antijudiska föreställningsvärld redan i den sedan länge etablerade kristna kontexten och kunde i och med medeltidens lagar vidareutvecklas som stereotyp.  

Under 1000-talet tog de kristna s.k. korstågen fart för att befria det heliga landet från “barbarism”. Människor i Europa nöjde sig inte med att endast ge sig på judar, muslimer och andra kristna grupper i området runtomkring nuvarande Israel, utan folkliga korståg tog fart i Europa, och främst det område i västra Tyskland som kallas Rehnlandet. Den judiska befolkningen i Rehnlandet förföljdes och mördades under förevändningen att judarna korsfäst Jesus (något som är bevisat osant). Anledningarna till judeförföljelserna finns däremot att hitta i ett pågående folkligt uppror, att många korsfarare var skuldsatta och att man behövde pengar. Judarna hade under åren lyckats bygga upp en stabil ekonomi och att beskylla, mörda och fördriva judar blev en enkel lösning på folkets problem som därefter kunde lägga beslag på judarnas tillgångar. 

Judefientligheten i Europa blev med tiden allt mer folklig och mytbildning utvecklades. Judar anklagades för att vara djävulens redskap, begå ritualmord på kristna barn och beskylldes för att förgifta brunnar och på så sätt orsaka pesten. Därtill ansågs judar vara hämndlystna, väsensfrämmande, ondskefulla, ohederliga, giriga, parasiterande och mindre mänskliga. Olika negativa föreställningar om judar har trots att de saknat saklig grund fortlevt och blommat upp igen då särskilda omständigheter förelegat.  

Judarna på den iberiska halvön (nuvarande Spanien och Portugal) tvingades 1492 att välja mellan att lämna landet, konvertera till kristendomen eller dö. Även muslimerna i området fick tio år senare samma val. Av landets judar och muslimer valde hundratusentals att lämna landet, tusentals begav sig upp i bergen och förde gerillakrig och ungefär tvåhundratusen judar och en miljon muslimer konverterade till kristendomen. För att den spanska kronan skulle kunna reda ut vilka av invånarna som var nykristna konvertiter (judar och muslimer som hade konverterat) och vilka som var ”rena” kristna införde Spanien doktrinen blodsrenhet (limpieza de sangre). För att bevisa att man kom från en ren kristen familj var Spaniens invånare tvungna att uppvisa en stamtavla och först då kunna få ett statligt ämbete, vara köpman, bli militär med mera. På så sätt kunde judar och muslimer fortsätta att avskiljas från majoritetsbefolkningen även om dessa assimilerats och anpassat sig till systemet och de behålls således som andra klassens medborgare.  

På 1500-talet utvecklades begreppet ras ur spanskans raza för att benämna olika människotyper och därmed framställdes judar och muslimer som underlägsna raser. 

Den religiöst orienterade antisemitismen tonar under 1800-talets gång ned till förmån för ett mer rasorienterat judehat. Det är även nu som det nya begreppet antisemitism myntas av den tyske journalisten och judehataren Wilhelm Marr, år 1878. Biologiska förklaringar till annorlundahet blir mer och mer betydelsefulla och det är även denna tanketradition som når sin höjdpunkt under nazismen. 1800- och 1900-talet bidrog med nya komponenter till den växande och föränderliga antisemitiska idévärlden, nämligen att judar exploaterar den moderna demokratin, att judar kontrollerar massmedia och idén om judars rasmässiga annorlundahet. Trots att dessa idéer blir mer framstående under 1800-talet kommer de ur den antijudiska syn som växte fram under medeltiden. 

Omkring sekelskiftet publicerades en fabricerad text som kom att få stort inflytande över synen på judar i framförallt Ryssland men senare även i andra delar av världen. Texten kallas för “Sions vises protokoll” och utger sig för att vara ett protokoll från den sionistiska kongressen i Basel 1897 där det avslöjas en hemlig plan för hur judarna ska erövra och förslava den icke-judiska befolkningen. Protokollet påstår att judarna ska ta makten över press, banker och politiska rörelser genom att använda sig av socialism, kapitalism, liberalism och demokrati som verktyg för att ge stöd åt kriser och framkalla motsättningar, vilket skulle möjliggöra judisk kontroll.  

Utgivningen av Sions vises protokoll sammanföll med en serie pogromer mot ryska judar. Protokollet visar sig senare vara en förfalskning hopdiktad av antisemitiska kretsar i Ryssland som en reaktion på politiskt missnöje. Protokollet åberopas senare i historien av nazisterna som stöd för bilden av den judiska världskonspirationen och som ett existentiellt hot mot Tyskland och den “ariska rasen”. I sin förlängning utgjorde dessa idéer ett viktigt motiv för folkmordet på Europas judar. Protokollet spred sig snabbt över världen och trots att den redan år 1921 avslöjades som fabricerad florerar den än idag i antisemitiska miljöer. 

År 1922 grundades i Uppsala Statens Rasbiologiska institut med uppgift att erhålla vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder. Enligt rashygienen ansågs rasblandning leda till dålig karaktär och svaga individer. Med rasbiologiska institutet i förarsätet var Sverige under 1920–1930-talet ledande inom den rasbiologiska forskningen. Det rasbiologiska institutet i Uppsala utgick från att mänskligheten var uppdelad i olika raser, där den vita rasen ansågs överordnad andra icke-vita “raser”. Rasbiologin som vetenskap var som mest populär i början av 1900-talet tills det att nazismen fick sitt genomslag i Tyskland.

Förintelsen och nazisternas förföljelse av judar uppkom inte ur ett vakuum utan är en konsekvens av ett tusenårigt antijudiskt tänkande i Europa. Pogromer mot judar har förekommit genom alla tider men var statligt sanktionerade under 1800-talet, vilket i slutändan tvingade mellan två och tre miljoner judar på flykt ut ur Europa och till USA. När nazisterna kom till makten på 1930-talet påbörjade de sin antijudiska politik stegvis. Judars medborgerliga rättigheter begränsades och de tvingades identifiera sig som judar. I nästa led segregerades judar från övrig befolkning och koncentrerades i ghetton på ockuperad mark. I takt med att andra världskriget utvecklades på östfronten började nazisterna planera den fysiska utrotningen av judarna, ett sätt att bli av med denna oönskade befolkning. Den 31 juli 1941 utfärdade Hermann Göring en skriftlig order att förbereda en ”slutgiltig lösning av judefrågan”. Judar deporterades från ghetton till arbets- och förintelseläger. Under Förintelsen mördades ca sex miljoner judar. 

I och med Förintelsens grymheter mot judar tog många länder efter kriget avstånd från antisemitism och judefientligheten var, i de flesta demokratiska stater, inte längre rumsren. Det innebar däremot inte att antijudiska tankemönster hade försvunnit. Dess stadiga kulturella etablering och långa djupa avtryck i europeisk kultur har gjort att antisemitismen fortlevt. Nazistiska grupperingar fortsatte efter 1945 att hysa kraftigt antisemitiska åsikter, liksom Sovjetunionen och fler kommunistiska stater i Östeuropa fortsatt bedrev politiska kampanjer med antisemitiska inslag. 

År 1968 fördrevs mellan 13 000 och 20 000 polska judar ut ur det kommunistiska Polen som en konsekvens av en antisemitisk kampanj som fördes under ”antisionistisk” flagg. De judar som då fördrevs var en spillra av de judar som överlevt Förintelsen och stannat eller återvänt till Polen efter befrielsen.  

Reflektionsfrågor

• Kan du känna igen något från historien i vår samtid? Finns det något som du tycker fortfarande pågår än idag?  

• Varför är det viktigt att lära sig om antisemitismens historia?  

• Vad kan vi lära oss av historien? Reflektera utifrån dig som individ och utifrån din organisation.  

SAMTIDA UTTRYCK

Antisemitism kan uttrycka sig på skilda sätt och vara mer eller mindre våldsam. Mycket av den samtida antisemitismen i Sverige florerar på internet, men inte enbart. Det finns en missuppfattning om att antisemitism inte längre existerar i Sverige eller att antisemitism endast kommer från högerextremt håll. Precis som tidslinjen i förra avsnittet visade är antisemitism en integrerad del av europeisk historia och kultur vilket innebär att antisemitism förekommer oftare än vissa tror eller märker av.  

Nedan presenteras ett antal uttryck för antisemitism. Vi gör inget anspråk på att presentera alla sätt på vilka antisemitism uttrycker sig, utan gör snarare nedslag i de mest framträdande yttringarna av antijudisk rasism. 

Konspirationsteorier om judar som mäktiga och rika 
En gammal antisemitisk föreställning lyder att judar ska vara mäktiga och kontrollera alltifrån bankerna till politik och medier. På internet och inom vissa grupper florerar fortfarande antijudiska idéer och konspirationsteorier om judiskt världsherravälde. Konspirationsteorierna om judar handlar idag bland annat om frågor kring globalisering och öppenheten mot invandring av muslimer till Väst.

Genom antisemitismen kan antisemiten hitta förklaringar till alltifrån USA:s utrikespolitik, varför västerländska länder tar emot muslimska immigranter, hur Black Lives Matter-rörelsen kunde få så stort genomslag och varför liberalism bitit sig fast i de västerländska demokratierna. Det simpla svaret blir den evige juden som använder alla möjliga politiska ideologier till hands för att skapa motsättningar i sina värdländer i avsikt att ta och behålla kontroll, makt och inflytande. Antisemitismen lever på så sätt vidare genom att anpassa sig till samtiden och göra sig ständigt aktuell genom att anklaga judar för de problem som finns just nu. Därför ser den aldrig likadan ut genom tiderna, utan hittar nya sätt att manifestera sig på.

Konspirationsteorierna har ofta grund i idén om att judar kontrollerar hela ekonomier och länder eller världsdelar. En känd konspirationsteori på samma ämne kallas för “New World Order” och påstår att en hemlig global (judisk) elit styr de stora världshändelserna. I mars 2020 nådde Google-sökningarna på “New World Order” i Storbritannien de högsta nivåerna på 15 år, enligt Expo. 

Övning

1. Titta på bilderna nedan. Bilderna är från 1930-talet och visar tre olika beskrivningar av judar, en där judar äger bankerna, en där judar påstås ha skapat kapitalismen och en där judar påstås ha skapat kommunismen.

2. Beskriv vad du ser. Vad försöker bilderna säga? Finns det någon röd tråd mellan bilderna eller är de i motsättning till varandra?  

3. Finns det något i vår nutid som ger uttryck för samma idéer? 

Antisemitism i kristider 
I mer än tusen år har krissituationer inneburit ett ökat judehat. Journalisten och författaren Björn Wiman skriver i sin bok Hatet mot judarna att “myten om judarna som roten till allt ont är världens äldsta berättelse” (2021:13).

Ett gammalt exempel på när judar blivit syndabock för en kris är när den svarta pesten pågick mellan åren 1346-1353. Judarna anklagades då för att ha förgiftat brunnar och med flit spridit pesten. Judar har senare i historien beskyllts för alltifrån attentatet 11 september 2001, bildandet av ISIS och börskraschen i USA 2008. Redan i början av Coronakrisen år 2020 beskylldes judar från olika håll runtom i världen för att ha skapat Covid-19 i syfte att tjäna pengar på vaccin och vinna makt och inflytande i en krisande världsekonomi och världspolitik. 

Förintelseförnekelse
Det är ett etablerat faktum att Nazityskland försökte utföra en total utrotning av Europas judar och att massmördandet i gaskamrar spelade en stor roll i detta. Ur ett historievetenskapligt perspektiv är det meningslöst att försöka förneka att Förintelsen ägt rum med tanke på de många och tydliga bevis som finns lämnade för eftervärlden – vittnesmål, dokument, bevarade koncentrations- och dödsläger, etc. Ändå förnekar vissa grupperingar än idag att folkmordet någonsin skett. Förnekandet bidrar därmed till ytterligare ett lager av demonisering av judar, där den judiska gruppen målas upp som lögnare och bedragare som fabricerat sitt eget folkmord. 

Förnekandet av Förintelsen är helt och hållet antisemitisk. Antisemitiska grupper påstår bland annat att judarna fabricerat Förintelsen i syfte att vinna pengar från Tyskland och politiskt stöd för Israel. Detta bygger på myten om den judiska världskonspirationen och föreställningen om judisk makt. Genom förnekandet gör nynazister försök att rentvå nazismen från massmordet på judarna med avsikt att möjliggöra ny förföljelse av judar.

Påståendet att judarna, eller ‘sionisterna’, på grundval av ett uppdiktat brott, suger ut det tyska folket är en tillämpning av den klassiska stereotypen om ‘juden’ som ohederlig, girig och parasitär. Beskyllningarna mot judarna för att ha orsakat andra världskriget och för att själva bära skuld för de åtgärder Tyskland ‘tvingades’ vidta mot dem (åtgärder som alltså påstås ha inskränkt sig till internering och deportering) är också enbart en återanvändning av traditionella antijudiska teman

Henrik Bachner (1999)

Var går gränsen mellan antisemitism och kritik av Israels politik? Antisemitiska uttryck i debatten
En annan aspekt av antisemitism är när judar möter hat, hot och trakasserier på grund av kritik mot staten Israel, där judar ställs ansvariga för en stats agerande. Sedan mitten av 1900-talet har denna form av antisemitism ökat och tillhör inte endast extremhögern utan finns i olika skepnader över hela den politiska skalan. Sionism kan sammanfattas som en nationalistisk rörelse som syftar till politiskt självbestämmande för det judiska folket med målet att upprätta ett judiskt hemland. Antisionismen kan förstås som en kritik mot sionismen.

All antisionism och kritik mot Israel är inte antisemitism. Israels politik och agerande ska kunna kritiseras precis på samma sätt som andra staters politik och agerande. Gränsen mellan kritik och fördomar överskrids när antisemitiska uttryck och motiv vävs in i debatten. Det förekommer ibland fördomar, antijudiska föreställningar och fientlighet mot judar i debatten om Israel.

När kritik mot Israel och antisemitism sammanblandas blir det en arena för att sprida antijudiska föreställningar som historiskt hänger samman med antisemitiska myter.

Som beskrivet i de historiska skildringarna av antisemistism tenderar dessa föreställningar att handla om att judar skulle vara särskilt hämndlystna och blodtörstiga, myter kopplade till judisk makt och inflytande eller ett likställande mellan Israel och Nazityskland. Att kräva att staten Israel inte får finnas längre och att judar inte har rätt till sitt land är i flera officiella definitioner antisemitism.

Antisemitisk antisionism får reella konsekvenser genom våld mot enskilda judar, judar som grupp och judiska platser. Som Willy nämner i filmklippet märker svenska judar av en större mängd antisemitiska påhopp och hatbrott i samband med konflikter i Mellanöstern som inkluderar Israel. Svenska judar får stå ansvariga för Israels ageranden eller utstå hatbrott med antisionistiska och anti-israeliska motiv. Som konsekvens finns det judar som väljer att dölja sin judiska identitet, beväpnade vakter får skydda judiska församlingslokaler och judiska skolor och judar i Sverige lever i otrygghet och rädsla.

Judar och vithet
Vithet kan förklaras som det som anses vara normalt, osynligt och självklart. Vithet utgör ett “rasligt” privilegium, vilket innebär att den person som är medlem i vitheten åtnjuter en maktställning där denne kan betrakta sig själv som “enbart människa”. Detta eftersom vita inte anses ha en specifik etnicitet eller kultur kopplad till sig och kan därför förbli transparenta. Vithetsnormen fungerar som en maktstruktur som placerar personer som räknas som vita på toppen av en makthierarki med grund i ”ras”. 

En vanlig missuppfattning när man talar om vithet är att vithet baseras på enbart hudfärg, att alla som är ljushyade därmed också tillåts medlemskap i vitheten. I Sverige finns det däremot grupper som, trots att de till sitt utseende skulle passera som vita, av olika anledningar ändå emellanåt faller utanför den självklara svenska vitheten. En sådan grupp är till exempel judar som trots att de utseendemässigt ofta kan passera som vita på olika sätt riskerar att ifrågasättas och uteslutas ur vitheten. Påståenden om att ljushyade personer från den judiska gruppen är vita blir problematiskt då de förnekas rätten att prata om och få stöd för det förtryck de erfar. 

Då och då påstås det att judar var “vita offer” för Förintelsen, vilket fungerar som en förklaring till varför Förintelsen får så mycket uppmärksamhet i utbildning och media. Detta är en feltolkning av historien utifrån en samtida agenda. Förvandlingen av judar till en del av vitheten speglar på ett tydligt sätt hur antisemitism sömlöst anpassar sig till dagens förhållanden.

När samhällsdiskursen utnämner vitheten till den högsta formen av makt, skapas judar som dess utövare. Judar framställs som vita i en antisemitisk kultur där judar förväntas besitta den högsta formen av makt och kontroll. I och med logiken att judar är vita utestängs judar från antirasistiska rum och andra former av stöd i kampen mot antisemitism och stämplas istället som en del av förtryckargruppen. 

Med det sagt bör påpekas att ljushyade judar som i vardagen läses/passerar som vita självklart åtnjuter fler vithetsprivilegier än personer som är synliga minoriteter. Samtidigt är det också viktigt att understryka att judar kan ha ursprung från var som helst i världen och det är endast vissa i den judiska gruppen som har ljusa drag. Att anta att alla judar är vita blir förutom ett förnekande av judisk utsatthet även ett osynliggörande av judar med annat geografiskt ursprung än det västerländska.  

Antijudiska stereotyper i populärkultur
Goblins i Harry Potter
I Harry Potter-böckerna och filmerna avbildas svartalver (engelskans goblins) som korta, oattraktiva, kroknästa, beräknande och giriga bankirer. Man hittar svartalverna i sin bank under jord där golvet pryds med en davidsstjärna, varifrån de styr ekonomin. Till svartalvernas historia hör segregation, misstro, utanförskap och revolter. Det är inte mycket i Harry Potter-seriens framställning av dessa giriga, ondsinta bankmän som skiljer sig från 1800-talets antijudiska stereotyper.

Har du en sekund över? Kolla in videon här bredvid om antijudiska stereotyper i populärkulturen. 

Övning

Checka din inre antisemit

Alla människor påverkas av sin miljö. Som du läst i den här delen av kapitlet ligger antisemitiska strukturer inbäddat i den svenska och europeiska kulturen. Det innebär att vi alla är bärare av antisemitiska föreställningar även fast vi kanske själva inte är medvetna om det.  

I den här övningen får du öva på att blicka inåt och checka vilka antisemitiska föreställningar som du bär på.  

Börja så här: Fundera i två minuter över vilka antisemitiska uttryck och föreställningar du själv bär på, vilka som finns i de grupper som du tillhör eller befinner dig i och vilka som florerar i samhället du är uppvuxen i. Ta hjälp av kapitlets exempel på samtida uttryck. Dela med er av era reflektioner i smågrupper.

 

 1. Checka dig själv. Känner du igen något i det här kapitlet i dig själv?  
 2. Checka din grupp. – Känner du igen något i det här kapitlet i din närhet eller i grupper du tillhör? Kan till exempel vara jargong. 
 3. Checka den antisemitiska världen. Känner du igen något i det här kapitlet i din omvärld?   
 4. Utifrån era diskussioner i gruppen, vad tar ni med er? Hur kan ni agera eller tänka annorlunda?

MASKULINITET OCH FEMININITET I ANTISEMITISMEN

I judehatets historia florerar många nidbilder, stereotypa framställningar och hatiska idéer om en särskild del av den judiska gruppen, nämligen judiska män. En tolkning av det skulle kunna vara att antisemiterna inte ger sig på judiska kvinnor, men en fullt så snäll tolkning kan vi inte göra. Självklart utsätts judiska kvinnor för antisemitism i lika stor utsträckning som män, däremot framstår de nästan som osynliga i den historiska antisemitiska diskursen.

De antijudiska stereotyperna besitter framförallt manliga egenskaper, vilket skulle kunna stå som förklaring till varför de främst förknippats med judiska män. Stereotyperna slår fast att judar är mäktiga, rika, beräknande och giriga. Att tillskriva kvinnor samma egenskaper skulle riskera att underminera den vita mannen – att påstå att judiska kvinnor styr världsmedia, bankerna och hela Västvärlden framstår nästan skrattretande. I verkligheten möts däremot både kvinnor och män av antisemitism och inga undantag görs för att de är kvinnor i hatet som riktas mot judar som grupp. 

Ironiskt nog porträtteras judiska män inom antisemitismen som antitesen till “riktiga” män. Judiska män framställs som veka och feminina, nästintill stereotypen av en homosexuell man. Dessa feminiserade män får stå som motsats till de maskulina vita, kristna männen. Stereotypen skapar en “osexig” judisk man som än idag speglas i populärkultur där judiska män ofta skildras i biroller som nördar utan chans att få till det med tjejer. 

Antisemitismen är däremot inte helt fri från antijudiska kvinnliga stereotyper. Då och då genom tiderna har den postkoloniala diskursen om främmande, “exotiska” kvinnor även gått att applicera på judiska kvinnor. Vackra judinnor med svart hår och olivfärgad hy har målats upp i den vite mannens fantasi. Men på andra sidan av samma mynt har judiska kvinnor samtidigt framställts som manhaftiga, stora, kraftiga och maskulina. Dessa avbildningar har då gjorts i kontrast till de alltmer feminiserade judiska männen.

Reflektionsfråga

 • Inom flera former av rasismer är det vanligt att män framställs som ett hot och kvinnor som harmlösa. Hur hänger det samman med patriarkala strukturer och könsroller? 

STRUKTURELL ANTISEMITISM

Det finns mycket att skriva om den strukturella antisemitism som har begränsat judiskt liv genom historien, alltifrån regleringar i vad judar kan jobba med, vilka de kan gifta sig med, var de kan bo, vilka affärer de kan handla i, och så vidare. Höjdpunkten av inskränkande regler hittar vi i 30-talets Tyskland där judar fråntas alla medborgerliga rättigheter och förvandlas till andra klassens medborgare, fram till det att de deporteras till förintelseläger. I dagens Sverige ser situationen såklart annorlunda ut men det är ändå viktigt att belysa hur antisemitism spelar en strukturell roll i det samtida Sverige. 

Diskussionen om manlig omskärelse  
Då och då blossar diskussionen om huruvida religiös manlig omskärelse bör förbjudas i Sverige och har upprepade gånger föreslagits i motioner i riksdagen. Enligt de religiösa påbuden har både judar och muslimer som plikt att omskära sina söner och i judendomen ses omskärelsen som en symbol för förbundet med Gud och är därmed en helig akt. Det betyder inte att alla judiska män är omskurna, däremot går det inte att påstå att det är en obetydlig detalj i judiskt liv.

I den koloniala historien finns ett integrerat tankesättet att icke-vita personer inte anses veta vad som är bäst för sina barn. Under kolonialeran omhändertog och omskolade vita västerlänningar bland annat svarta, asiatiska och ursprungsbefolkningsgruppers barn för att de skulle bli “civiliserade”. Koloniala föreställningar lever kvar även i vår tid och genomsyrar samtiden på ett sätt som ibland kan vara svårt att upptäcka.  Den nuvarande diskussionen om förbjud mot manlig omskärelse snuddar vid samma tankesätt, då det numer ligger i modet att alla barn ska växa upp i en “neutral” miljö utan religiösa påtryckningar.

Att förbjuda manlig omskärelse skulle innebära en inskränkning i religionsfriheten, det är en assimileringspolitik som skulle försvåra, nästintill omöjliggöra, judiskt (och muslimskt) barnafödande och liv i Sverige.  

Förbudet mot kosherslakt 
Vi gör en snabb återblick i 1930-talets Sverige för att strax återvända till samtiden. År 1937 förbjöd Sverige förekomsten av judisk kosherslakt efter en debatt med antisemitiska förtecken där kopplingar gjordes till ritualmord. Inspiration togs från Nazityskland där Hitlers första åtgärd efter sitt makttillträde år 1933 var att införa ett omedelbart förbud mot kosherslakt.

Sedan dess har förbudet stått fast och står fast än idag, även om argumenten för ett förbud förändrats. Förbudet resulterar i att svenska judar som följer de judiska kosherreglerna istället importerar sitt kött från andra länder. Vad man än tycker om slaktmetoden ur en djurrättslig synpunkt finns det inga tvivel om att förbudet uppkom i och med 30-talets antisemitiska och nazistiska vindar.

Förbudet försvårar judiskt liv i Sverige genom att det i och med fraktkostnader höjer priset på kosherkött och samtidigt sänder signaler om att judiskt liv i Sverige är villkorat.   

Reflektionsfrågor 

 • Den strukturella antisemitismen handlar många gånger om ett villkorat judiskt liv. Vad innebär det? Och känner du igen det inom andra former av rasismer?  
 • Kan du komma på fler uttryck för strukturell antisemitism?

 

BEKÄMPA ANTISEMITISM

Övning

Läs igenom förslagen på egen hand. Diskutera sedan i smågrupper. 

 • Diskutera hur ni rent konkret skulle kunna implementera förslagen i er förening. 
 • Fundera kring om ni har fler förslag på vad er förening kan göra för att bekämpa antisemitism. 

Efter gruppdiskussionen delar ni med er av era tankar i helgrupp. 

Som både Willy och Hanna uttrycker i filmerna är utbildning en viktig del i kampen mot antisemitism. Utbildningen om judar i skolan är i många fall bristfällig och framställer i värsta fall stereotypa bilder av vilka judar är. Då judar nämns i skolsammanhang handlar det främst om judiska offer i Förintelsen eller judendomen som religion – och därmed saknas ofta förklaringar om judisk kultur och utbildning om antisemitism i det samtida Sverige. Osynliggörandet av judisk existens i Sverige och förpassandet av judar som en grupp tillhörande historien konstruerar judar nästan som ett sagoväsen. Utbildning blir därför ett medel för att synliggöra och skapa medvetenhet om judars situation idag och historiskt för att motarbeta fördomar och ryktesspridning. Antisemitism kan existera utan judisk närvaro men med kunskap om den judiska gruppen och genom att visa på faktiska judiska erfarenheter kan myter och fördomar motbevisas.

Såhär kan du och din organisation arbeta mot antisemitism:

 • Utbilda dig och din organisation i hur antisemitism uttrycker sig.

 • Var beredda på att syna er själva och er egen organisation för att få syn på antisemitiska uttryck.

 • Stötta judar i kampen mot antisemitism, slå ihop kampen mot andra former av rasism med kampen mot antisemitism och släpp in judar i fler antirasistiska rum.

 

Antirasistisk detektiv

Nu är det dags för dig att sätta på dig detektivhatten och plocka fram förstoringsglaset! Du ska ge dig ut i din organisation och syna antisemitiskt språkbruk, antisemitiska hinder och antisemitisk jargong. Det du upptäcker ska du redovisa på sista träffen.  

Gör så här:

1. Lyssna aktivt  

2. Håll uppsikt 

3. Sök i dokument (till exempel policypapper, nyhetsbrev eller liknande) 

4. Anteckna ner alla fynd du hittar och föreslå förändringar och aktioner för att riva ner era rasistiska hinder i din organisation eller grupp.  

    Författare

    Naima Grossman

    KÄLLOR

    Vad är antisemitism? 

    Antisemitism – då och nu. Hämtad 27 januari 2022, från https://antisemitismdaochnu.se/vad-ar-antisemitism/  

    Bachner, Henrik. (1999). Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945. Stockholm: Natur & Kultur 

    Frågor och svar om antisemitism. Hämtad 27 januari 2022, från https://skma.se/antisemitism/ 

     

    Historia 

    Bachner, Henrik. (1999). Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945. Stockholm: Natur & Kultur 

    Bachner, H. (2018). 50 år sedan den antisemitiska kampanjen i Polen. Hämtad 27 januari 2022, från https://skma.se/2018/04/50-ar-sedan-den-antisemitiska-kampanjen-i-polen/ 

    Chazan, R. (1997). Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism. Oakland: University of California Press. 

    Frågor och svar om antisemitism. Hämtad 27 januari 2022, från https://skma.se/antisemitism/  

    Förintelsen. Hämtad 27 januari 2022, från https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen 

    Gardell, Mattias. (2010). Islamofobi. Stockholm: Leopard förlag. 

    SKMA: 100 år sedan Times avslöjade Sions vises protokoll som förfalskning. Hämtad 27 januari 2022, från https://skma.se/2021/10/skma-100-ar-sedan-times-avslojade-sions-vises-protokoll-som-forfalskning/ 

    Wiman, Björn. (2021). Hatet mot judarna [Ebook]. Stockholm: Fri tanke. 

     

    Samtida uttryck 

    Antisemitism – då och nu. Hämtad 27 januari 2022, från https://antisemitismdaochnu.se/vad-ar-antisemitism/

    Antisemitism – då och nu. Hämtad 16 juni 2022, från https://antisemitismdaochnu.se/antisemitism-idag/

    Antisemitism in the Digital Age. (2021). Hämtad 27 januari 2022, från https://expo.se/tidskriften/antisemitism-digital-age

    Bachner, H. (1999). Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945. Stockholm: Natur & Kultur  

    Bachner, H. (2014). Talesman för Örebromoské: Israels fd premiärminister ”gjorde blodpudding av barn.” Hämtad 10 maj 2022, från https://skma.se/2014/01/talesman-for-orebromoske-israels-fd-premiarminister-gjorde-blodpudding-av-barn/

    Blood Libel | Jewish Virtual Library. (2008). Hämtad 10 maj 2022, från https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0003_0_03147.html

    Definition of antisemitism. Hämtad 4 maj 2022, från https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/definition-antisemitism_en 

    Illuminati | #TranslateHate. Hämtad 25 maj 2022, från https://www.ajc.org/translatehate/Illuminati

    Laqueur, W. (2006). The changing face of antisemitism: From Ancient Times To The Present Day. Oxford: Oxford University Press.

    New World Order | #TranslateHate. Hämtad 25 maj 2022, från https://www.ajc.org/translatehate/New-World-Order

    Ravid, M. Frågor och svar om antisemitism. Hämtad 10 maj 2022, från https://skma.se/antisemitism/#Var_gar_gransen_mellan_antisemitism_och_kritik_av_Israels_politik

    Sionism, antisemitism och vänstern. (2010). Hämtad 10 maj 2022, från https://skma.se/2010/12/sionism-antisemitism-och-vanstern/

    Wiberg, C. (2021). Charlotte Wiberg: Förintelsen – en sanning bortom svart och vitt. Postkolonialism och folkmordet på Europas judar. Hämtad 27 januari 2022, from https://skma.se/2021/10/charlotte-wiberg-forintelsen-en-sanning-bortom-svart-och-vitt-postkolonialism-och-folkmordet-pa-europas-judar/  

    Wiman, B. (2021). Hatet mot judarna. Stockholm: Fri tanke. 

    Zionist Occupied Government (ZOG) | #TranslateHate. Hämtad 25 may 2022, från https://www.ajc.org/translatehate/Zionist-Occupied-Government

     

    Bild 1-3: https://bildersmakt.se/stereotypen-av-den-giriga-juden-och-den-kapitalistiska-juden   

     

    Maskulinitet och femininitet i antisemitismen

    Antisemitism: ”feminina” män och ”maskulina” kvinnor. Hämtad 27 januari 2022, from https://bildersmakt.se/antisemitism-feminina-man-och-maskulina-kvinnor 

    Strukturell antisemitism 

    DN Debatt. ”Judiska kosherslakten är fortfarande förbjuden”. (2010). Hämtad 27 januari 2022, from https://www.dn.se/debatt/judiska-kosherslakten-ar-fortfarande-forbjuden/ 

    Groglopo, Adrián Groglopo. (2015). Antirasistisk ordbok. http://www.antirasistiskaakademin.se/wp-content/uploads/2017/06/Antirasistisk-ordbok.pdf 

    Sveriges Radio. (2019). M-krav inför stämman: Förbjud omskärelse – Nyheter (Ekot). Hämtad 27 january 2022, från https://sverigesradio.se/artikel/7311819

    Utred möjligheten att tillåta koscherslakt Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C) – Riksdagen. (2018). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utred-mojligheten-att-tillata-koscherslakt_H6022394  

    Motioner till Riksdagen:

    Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Motion 2019/20:2686 av Richard Jomshof (SD) – Riksdagen. (2019). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-icke-medicinsk-omskarelse-_H7022686 

    Förbud mot icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar Motion 2016/17:1767 av Adam Marttinen (SD) – Riksdagen. (2016). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-icke-medicinsk-omskarelse-av-omyndiga_H4021767 

    Könsstympning av barn Motion 2007/08:So344 av Staffan Danielsson och Annie Johansson (c) – Riksdagen. (2007). Hämtad 27 january 2022, från https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konsstympning-av-barn_GV02So344 

     

    Bekämpa antisemitism 

    Spjut, Lina. (2020). Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019. Nordidactica – Journal Of Humanities And Social Science Education, (4). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1511590/FULLTEXT01.pdf