ANTI
ZIGANISM

Förtryck, hat och diskriminering mot romer genom tiderna och idag

VAD ÄR ANTIZIGANISM?

Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa föreställningar om romer. Denna form av rasism riktar sig i första hand mot romer men omfattar även andra som kan förknippas med stereotypen av en rom. Antiziganism kan med andra ord existera även utan romer, eftersom den kretsar kring påhittade föreställningar om den schablonmässiga romen.  

Den nedsättande termen “tattare” har historiskt använts för att förtrycka romer. Begreppet har under århundradena använts som ett samlingsbegrepp för människor som ansetts socialt avvikande, och därmed inte varit begränsad till romer. Däremot har diskrimineringen mot dem grundat sig i antiromska föreställningar. 

Romer är ingen enhetlig grupp utan begreppet omfattar flera etniska folkgrupper som talar olika romska språk.    

Reflektionsfrågor

 • Vilka kunskaper om antiziganism kommer du in med? Finns det något som du tycker fattas i beskrivningen?
 • Vad betyder det att antiziganism kan existera även utan romer?

Begreppet antiziganism

Termen antiziganism kommer ur orden “anti”, som betyder mot, och ordet “zigan” som är ett skällsord för romer. Z-ordets ursprungliga betydelse är “oberörbar”. Trots att någon “ziganism” inte existerar används begreppet antiziganism för att uppmärksamma antiziganisten själv, snarare än människorna som utsätts.

Antiziganismen är en fantasi som funnits sedan medeltiden. Den grundar sig i fördomar om de som stämplas som “z*genare”. Fördomar som riktats mot dessa handlar bland annat om att de skulle ha särskilda egenskaper såsom musikalitet och sensualitet samtidigt som de anses tjuvaktiga och ohederliga.

I det här materialet används z-ordet (sparsamt) för att illustrera den historiska diskursen om romer, och alltid inom citationstecken för att belysa att ordet i sig saknar reell betydelse och endast avser en påhittad stereotyp.   

HISTORIA

Romer har länge varit diskriminerade runtom i Europa. I den här historiegenomgången tar vi avstamp i slaveriet i Rumänien men utgår därefter främst från förtrycket romer utsatts för i Sverige. I tidslinjen görs ett antal nedslag i historien från och med 1300-talet men gör inte anspråk på en heltäckande bild av förtrycket mot romerna. 

En sak att hålla i huvudet vid läsning av den antiziganistiska historien är faktumet att romer sedan länge varit en inhemsk europeisk minoritet som ofta använts av vita européer för att framhäva de vita européernas eminens. Detta har romerna gemensamt med andra europeiska inhemska minoriteter, såsom judar och samer. Genom att demonisera en minoritet kan européerna skapa en bild av sig själva och sin “ras” som finare, mer civiliserad och överlägsen. Detta blev framförallt tydligt under 1800-talet med den framväxande nationalismen och bildandet av nationalstater. Där behövde nationerna ringa in vilka som var folket, och samtidigt markera vilka som inte var en del av folket. 

 

Omkring 1300-talet börjar romer flytta till Europa och bosätta sig i det som idag kallas Rumänien. På grund av makthavarnas vilja att behålla romsk kompetens och skicklighet inom hantverk och musik förhindrades romer att flytta därifrån. Romer hölls därefter som slavar hos lokala furstar, i kloster och hos privatpersoner. Inte förrän 500 år senare, år 1856, avskaffades slaveriet i Rumänien.  

De första noteringarna om romsk närvaro i Sverige kommer från 1512. Bilden som framträder om romerna är uteslutande negativ där romer framställs som ett kringvandrande hot. De ses dels som ett hot mot den bräckliga centralmakten, eftersom romerna inte är bofasta och svåra att kontrollera. Kyrkan och “den sanna tron” är också en institution som känner sig hotad av romerna. Dessutom förstås romernas närvaro som ett hot mot den bofasta befolkningen eftersom befolkningens syn på romerna påverkats av centralmaktens och kyrkans. Under århundradena som följer kommer flera kungliga befallningar och riksdagsbeslut gå ut på att försöka köra romerna ut ur landet. Från och med Gustav Vasas reformation omkring 1530 dyker det allt oftare upp beskrivningar av romer som ett slött och “onyttigt folk” som även sprider sjukdomar. De kringvandrande (romer och andra som räknas som “tattare”) förhindras från att äga jord och livnära sig på de flesta näringar. 

I de fattigvårdsförslag som läggs fram under början av 1600-talet i Sverige anklagar prästerskapet olika kringströvande utlänningar, däribland “tattarna”, för spådom, tjuveri och trolldom. Det är under 1600-talets början och fram till 1900-talets början som de nedsättande benämningarna “tattare” och “zigenare” börjar användas synonymt för att beskriva framförallt romer (men även andra kringvandrande grupper blandas in i beskrivningen). Även “omkringstrykande” och “vandringsfolk” syftar på romerna under den här tiden.  

Under 1600-talet är det internationella förtrycket av romer påtagligt. Romer fängslas och fördrivs från flera europeiska länder, eller stängs in i ghetton. I Sverige utpekas romer som “orätta” fattiga och många beslut om att utvisa romer tas under denna tid. Alla romer landsförvisas år 1637 från Sverige och de manliga romer som inte lämnar landet döms till döden.  

Flertalet lagar införs under 1700-talet i försök att bli av med romerna i Sverige. År 1741 tas beslut om att alla judar, romer och folk som sysslar med bl.a. lindans, komedi med gycklar, spådom, etc. ska utvisas ur landet. Bara några få år senare, 1748, antas en förordning för “hämmande af de så kallade Tartares och Zigeuners samt annat löst folks och lättingars strykande omkring’” (Catomeris 2004:227). 

År 1772 skärps lagen som tvingar romer att bevisa sin försörjning för att ha rätt att bilda familj. Om romerna inte lyckas leva upp till försörjningskravet fråntas dem sina barn. 

Vid 1700-talets slut ändras inställningen från utvisning och avrättning till en optimism om att kunna “uppfostra” romerna och kristna dem, såsom man tidigare gjort med samerna. Men dessa nya angreppssätt grundar sig på samma negativa uppfattning av romerna som tidigare. Romer beskrivs som tjuvar med fula, svarta ansikten och kroppar. Romerna har det absolut lägsta människovärdet, menas det under denna tid och flera århundraden framöver.  

Under slutet av 1800-talet börjar myndigheterna skilja mellan “tattare” och “zigenare”. Enligt den tidens vetenskapsmän behöver “äkta zigenares” naturliga levnadssätt bevaras och dessa behöver åtskiljas från “oäkta zigenare”, alltså de som ansågs vara “tattare”. I den senare gruppen har inte endast romer ingått utan även andra icke-romska resande men också socialt avvikande personer utan någon koppling till romsk kultur. “Zigenare” definierades som etniskt och nationellt främmande medan “tattare” förstods som svenska, men socialt avvikande.  

Historikern Jan Selling skriver i sin bok om svensk antiziganism hur romers hudfärg under 1800-talets rasbiologiska vetenskapsera beskrivs som smutsig och fördärvad. På så sätt konstrueras den rena vitheten i kontrast till romernas orena hud. Bara om romen slutade vara rom kunde denne bli en tillgång för samhället – om den togs från “sin smutsiga moder och uppfostrades av rena händer” (Selling 2013:25). 

Under det sena 1800-talet uppkommer idén om att omhänderta romska barn för att dessa ska bli till “dugliga”, bofasta samhällsmedlemmar. Mellan 1900 och 1930 uppskattas ca 240 romska barn ha uppfostrats på särskilda barnhem. Politiska förslag i Sverige inspirerades av den norsk politik som fördes vid den här tiden i syfte till att undanröja romsk kultur och få dem att bryta med sitt förflutna. Norge förbjöd språket romani och de som talade det bestraffades. Liksom männen hade de romska kvinnorna bedrivit kringvandrande yrkesverksamhet men skulle nu lära sig stanna i hemmet. Vidare skulle romska familjer klippa sina släktband och otillåtna kontakter med släktingar kunde leda till förlorad vårdnad av sina barn. Brottslighet ses nu som en medfödd egenskap, en ärftlig “degeneration”, och denna ska kunna kännas igen med hjälp av fysiska kännetecken som kopplas till romer. Ytterligare “tattaregenskaper” anses bland annat vara opålitlighet, inställsamhet, brutalitet och lättja. 

Under första hälften av 1900-talet var det förbjudet att flytta runt, alla behövde ha en fast bostadsort. Trots det kördes många romer bort från kommuner när de försökte bli bofasta. Det förekom även att kommuner arbetade för att göra det så obekvämt som möjligt för romer så att de självmant valde att flytta därifrån. 

1914 införs ett invandringsförbud för romer till Sverige som kvarstår till 1954, alltså innan, under och nio år efter Förintelsen. 

Från 1930-talet införs en steriliseringslag i Sverige. Med stöd i denna lag steriliserades under 40 år 63 000 personer, varav hälften mot sin vilja. De som drabbades var (mestadels) fattiga kvinnor i utsatt social ställning, till vilka romer inräknades. Det är oklart exakt hur många romer som drabbades. Steriliseringarna legitimerades med grund i rasbiologi och rashygien, vilket framkommer i den statliga fattigvårdsutredningen 1923 och i riksdagens steriliseringsdebatter. Idén om rashygien gjorde klart att det svenska folkhemmet skulle utgöras av ariska, renrasiga starka svenska medborgare. Främmande “raselement” såsom romer utgjorde ett hot mot de svenska generna eftersom rasblandning förstods försvaga folksjälen. Även fattiga och socialt avvikande vita ansågs hota det svenska folket. Därför var sterilisering av personer som inte ansågs ariska nog nödvändigt för att inte sprida dessa gener vidare. Inte förrän på 1970-talet upphörde steriliseringslagen. 

I Tyskland, liksom i andra europeiska länder, förekom förföljelse av romer även före nazisternas maktövertagande 1933. I de så kallade Nürnberglagarna som antogs i Tyskland 1935 stämplades judar och andra, däribland romer, som främmande “raser”. Lagarna kom snart att omfatta inte bara judar utan även romer och romer förbjöds bland annat att gifta sig med ariska tyskar samt fråntogs sina medborgerliga rättigheter. Under Förintelsen deporterades romer från Tysklandstyrda områden och placerades i ghetton och koncentrations- och slavarbetsläger. Det är svårt att veta exakt hur många romer som mördades under Förintelsen men de flesta forskare är överens om att mellan 200 000 och 500 000 romer mördades. Det innebär att ungefär en fjärdedel av det romska folket förintades av nazisterna. 

Förutsättningarna för romer förbättrades under 1950-talet men diskriminering och särbehandling bestod ändå till en viss grad. Steriliseringarna från 1930-talet pågick t.ex. långt inpå 1970-talet. Under 1950-talet tilläts romer i större utsträckning att bosätta sig permanent i kommuner och många romska barn fick gå i skolan. Däremot vittnar många romer om att deras skolgång under andra halvan av 1900-talet präglats av diskriminering och kränkningar från både lärare och elever. Detta förekommer tyvärr än idag.  

Sterilisering användes av myndigheter mot den så kallade ”tattarplågan”. Det är jag som var ”plågan”. För att min mamma tillhörde resandefolket steriliserades hon. Jag vet att myndigheterna pratade med grannar och skolan för att få deras uppfattningar om oss. Vi barn användes som utpressning – om mamma inte gick med på att steriliseras skulle vi bli placerade i fosterhem. Min faster steriliserades också. Resandefolket skulle inte få barn. Vi skulle inte bli fler. Vi var oönskade. Det finns en förnekelse och en okunskap om att detta faktiskt har hänt i Sverige.

Rose-Marie Wallengren, 65 år (ur Kommissionen mot antiziganism 2018) 

Reflektionsfrågor

 • Kan du känna igen något från historien i vår samtid idag? Finns det något som du tycker fortfarande pågår än idag?  
 • Varför är det viktigt att lära sig om antiziganismens historia?  
 • Vad kan vi lära oss av historien? Reflektera utifrån dig som individ och utifrån din organisation.  

SAMTIDA UTTRYCK

Antiziganism är ett fortsatt problem i dagens samhälle. Trots att den lagstadgade antiziganismen inte kvarstår i Sverige finns trots det fördomar, attityder och tankemönster kopplade till romer kvar. Precis som historiegenomgången påvisade handlar antiziganismen sällan om faktiska romer utan snarare om en idé om vad en rom är – vilken formats i europeisk kultur i århundraden. Fastän antiziganism är ett globalt, inte minst europeiskt, problem utgår det här avsnittet från den rasism romer möter i Sverige. 

Fördomar och stereotyper om romer 
Århundraden av fördomar och negativa föreställningar om romer är inget som bara försvinner, utan dessa tankar lever än idag. Romer vittnar om att idéer om att de t.ex. skulle vara mindre ärliga, mindre renliga, outbildade och tjuvaktiga fortsätter cirkulera. Romer blir misstänkliggjorda och skuldbeläggs för bristande integration i det svenska samhället.  

I skolan erfar romska barn att lärare och personal har lägre förväntningar på dem än på andra barn. Det leder inte sällan till en självuppfyllande profetia där barnens motivation går ner och deras prestationer blir sämre.  

Det är inte bara i skolan som de antiromska attityderna gör sig synliga. Antiziganism existerar i alla skikt i samhället och visar sig på flertalet sätt i romers vardag. En så vardaglig sak som att gå till mataffären och handla har visat sig innebära en psykisk utmaning för, framförallt, vissa romska kvinnor då detta innebär situationer där antiziganism kommer till uttryck (eller förväntas komma till uttryck). Det har också visat sig vara svårare för romer att få tillgång till bostäder. Diskrimineringsombudsmannen konstaterar bland annat att romer nekats köpa bostadsrätter för att bostadsrättsföreningen inte godtagit romer som boende.  

DO kan konstatera att en för majoritetsbefolkningen ganska oproblematisk handling, som att gå och köpa mat i en affär, förefaller vara en psykisk påfrestning för många romska kvinnor och barn. Anmälningarna, domarna och förlikningarna synliggör att det inte är ovanligt att romska barn är med och ser när mödrar blir utsatta för den här typen av kränkningar. Det kan inte uteslutas att dessa kränkningar påverkar romska barns inställning till och vilja att hävda sin romska identitet. Det kan inte heller uteslutas att romska barns tillit till det samhälle som de lever i påverkas av kränkningar på offentliga platser.


Romers rättigheter (2011)

Antiziganistiskt hat, hot och våld 
Likt andra former av rasism förekommer antiziganistiskt hat både på internet och på gator, torg och andra fysiska rum. De attacker som romer utsätts för har ofta grund i de djupt integrerade antiromska föreställningar som ligger inbäddade i europeisk historia och kultur. Under de senaste åren har flera personer från Östeuropa, varav flertalet är romer, kommit till bland annat Sverige för att be om pengar. I de länder de kommer ifrån är diskrimineringen mot romer utbredd och de saknar ofta medborgerliga rättigheter, samt är mycket fattiga. Den mediala och samhälleliga debatten om dessa människor har ofta antiziganistiska förtecken och bygger på antiromska föreställningar som ärvts i generationer. Teorier om att dessa skulle vara förbundna med kriminella organisationer har florerat, vilket för tankarna till föreställningarna om kringströvande “tattare” och fördomar om att dessa svindlar goda svenska medborgare. Antiziganismen hittar nya uttryckssätt men grundar sig i samma gamla föreställningsvärld om romer som opålitliga och tjuvaktiga. 

Det bör poängteras att det inte endast är utsatta EU-medborgare som utsätts för antiromskt hat, hot och våld. Även svenska romer vittnar om hat och misstänkliggörande baserat på deras utseende eller uttalade romska identitet. I forskningsrapporten Romers upplevelser av hatbrott från 2017 uppger 82 procent av de svaranden att de under sin livstid har varit utsatta för ett eller flera brott med antiziganistiska motiv. 

Vi är vana vid att bli dåligt bemötta och att vara rädda var än vi rör oss i samhället – i affärer, på gatorna, i kontakter med myndigheter och så vidare.

Marcela, ur Socialstyrelsens rapport (2019)

Rasism mot romer tas inte på allvar 
I en rapport av Socialstyrelsen från 2019 konstateras det att det finns en låg procenthalt av uppklarade hatbrott mot romer och att romers utsatthet sällan tas på allvar. Detta försvagar den redan låga tilltron som finns till svensk polis och rättsväsende hos den romska befolkningen. Dessutom bidrar det till att sända signaler om att de som begår dessa brott ostraffat kan fortsätta kränka romer. Som Abedin uttrycker i filmklippet finns det en känsla av rasism mot romer som socialt accepterat, och de sociala (och legala) repressalierna mot de som uttrycker antiziganism är sällan tillräckligt hårda.

Exotifiering av romer 
Exotifiering kan förklaras som en process där den “andre” – som inte tillhör “vi-gruppen” – betraktas som sensuell eller exotisk utifrån sin specifika särart. Exotifiering fungerar som en sorts avhumanisering där den etniska gruppen ifråga reduceras till en förenklad version av sig själva, som dessutom är konstruerad av utomstående (ofta vita västerlänningar). I antiziganismens historia har hatet och diskrimineringen mot romer gått hand i hand med ett exotifierande av romsk kultur och utseende.  

Under 1800-talet tog romantiseringen av den “zigenska livsstilen” fart och har sedan dess varit framstående i diskursen kring romer och romsk livsstil. När det talas om romer i vår samtid är det samma fantasier och föreställningar om romer som återkommer och återanvänds i ny tappning. Vanliga exotifierande troper om romer framkommer exempelvis i form av romer som mystiska, spåkunniga damer, sexuellt ohämmade kvinnor i utmanande “exotisk” klädsel eller som resande och sorglösa vagabonder. 

Övning

 1. Titta på bilderna 
 2. Beskriv vad du ser. Vad försöker bilderna säga? Finns det någon röd tråd mellan bilderna eller är de i motsättning till varandra?  
 3. Ur vilken historia kommer bilderna och varför tror du att de fortfarande har en plats i vår samtid?

Internaliserad antiziganism 
Som del av en utsatt minoritetsgrupp finns en medvetenhet om majoritetssamhällets blick på den egna gruppen. Internaliserad rasism fungerar genom att anspela på denna medvetenhet och skapa osäkerhet och en vilja att anpassa sig till majoriteten. Konsekvenserna av internaliserad rasism kan för romer innebära att man försöker kompensera för sin “romskhet” genom att t.ex. vara extra ärlig, extra pålitlig och extra renlig. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm från 2021 är många unga romer stolta över sin romska identitet men gör samtidigt ett aktivt val att dölja den på grund av antiziganism. Genom att dölja sin romska identitet kan de slippa hantera fördomar om sig själva och sin grupp. Forskning har visat att den oro som många minoriteter känner, till exempel oro över att själv bli utsatt för rasism (på individnivå) men också oro för den egna gruppen (på gruppnivå) skapar ohälsa.  

Till en början vänds inte hatet utåt utan inåt mot en själv. Jag har sett samma mönster rörande andra minoritetsgrupper såsom judar, kurder och HBTQ-personer. Detta självhat, eller denna rädsla, kan riktas mot den egna gruppen som kollektiv eller mot den egna individen. I det senare fallet kan hatet leda till olika former av självskadebeteende som drogmissbruk eller annan försumlighet mot den egna personen.

Simon, ur Socialstyrelsens rapport (2019)

Övning

Checka din inre antiziganist

Alla människor påverkas av sin miljö. Som du läst i den här delen av kapitlet ligger antiziganistiska strukturer inbäddat i den svenska och europeiska kulturen. Det innebär att vi alla är bärare av antiziganistiska föreställningar även fast vi kanske själva inte är medvetna om det.

I den här övningen får du öva på att blicka inåt och checka vilka antiziganistiska föreställningar som du bär på.

Börja så här: Fundera i två minuter över vilka antiziganistiska uttryck och föreställningar du själv bär på, vilka som finns i de grupper som du tillhör eller befinner dig i och vilka som florerar i samhället du är uppvuxen i. Ta hjälp av kapitlets exempel på samtida uttryck. Dela med er av era reflektioner i smågrupper.

 

 1. Checka dig själv. Känner du igen något i det här kapitlet i dig själv?  
 2. Checka din grupp. – Känner du igen något i det här kapitlet i din närhet eller i grupper du tillhör? Kan till exempel vara jargong. 
 3. Checka den antiziganistiska världen. Känner du igen något i det här kapitlet i din omvärld?   
 4. Utifrån era diskussioner i gruppen, vad tar ni med er? Hur kan ni agera eller tänka annorlunda?

STRUKTURELLT FÖRTRYCK AV ROMER

Skånepolisens romregister 

År 2013 avslöjades det att skånepolisen sedan år 2009 registrerat över 4741 personer i ett spaningsregister, varav över 1000 var barn. Denna registrering gjordes utan att ha specifika misstankar om brott mot de som ingick i registret. Den enda anledningen till att dessa drygt fyra tusen personer fanns med i registret var att de var romer. Att registrera romer är inget nytt, utan har förekommit under hela 1900-talet, både i Sverige och internationellt.   

Romregistret, som det kallas, utgjorde etnisk diskriminering och slogs senare fast som olagligt. Registret har dessutom bidragit till ett lågt förtroende för polisen och rättsväsendet bland den romska befolkningen i Sverige. Det innebär bland annat att många romer väljer att inte anmäla brott eller diskriminering de utsätts för. 

Diskriminering på skola och arbetsmarknad 
Romer har en missgynnad ställning på arbetsmarknaden och vad gäller utbildning. En rapport från Diskrimineringsombudsmannen visar att få romer har en ordinarie anställning, vilket uppges grundas i att romer som regel saknar den utbildning som krävs för att ta ett arbete. Detta trots att det hos de flesta romer finns en önskan om att ha en meningsfull sysselsättning och en vilja att bryta isoleringen. 

I en rapport från Europarådets kommission mot rasism påpekas det att romer i Sverige har en missgynnad ställning när det gäller utbildning och att romska barn fortfarande marginaliseras i skolan. Romska barn konstateras ha en hög skolfrånvaro och få läser vidare. Det främlingskap många unga romer upplever utgör ett hinder för att tillägna sig rätten till utbildning. Detta har flertalet orsaker, bland annat fördomar mot romer bland skolpersonal, men också skolans bristande kompetens i romsk kultur och språk. Skolverket understryker att det finns ett klart samband mellan hur väl unga romer lyckas fullfölja studierna och tillgången på kompetent romsk personal i skolan.  

Den långvariga diskriminering som romer mött och än idag möter i Sverige har direkt koppling till romers missgynnade ställning på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn. De antiromska tankemönster som genomsyrar det svenska samhället hindrar romer från att bryta sig ur isolering och arbetslöshet, samt försvårar romers kontakt med myndigheter. Att inte kunna tillgodose sig stöd från statliga och kommunala myndigheter skapar ytterligare svårigheter att förändra sin situation. 

Reflektionsfrågor

 • Den strukturella antiziganismen har många gånger utövats av myndigheter i syfte att kontrollera romer. Vad innebär det? Och känner du igen det inom andra former av rasismer?  
 • Kan du komma på fler uttryck för strukturell antizgianism? 

SEXOBJEKT OCH ANALFABETER

Exotifiering och sexualisering av romska kvinnor 
I avsnittet om exotifiering syns bilder på hur romska kvinnor framställts i populärkultur. Framställningen av romska kvinnor som sexuella objekt med en mystisk aura runtomkring sig är inte ovanlig och går att hitta lite här och där i kulturen. Ofta framställs kvinnan även ha kunskaper inom trolldom och spådomskonst. Målningar av romska kvinnor i sexuellt inbjudande poser, guldringar i öronen, mörkt utsläppt hår och halvöppen mun är ett ofta förekommande motiv för etablerade konstnärer. Här möts sexism med rasism, där en särskild form av ”könad” rasism tar form.

Fördomen om att romer trivs med att vara lågutbildade analfabeter
Det finns en utbredd föreställning om att romer skulle vara mindre kunniga, sakna läskunnighet och utbildning. Dessutom sammanblandas detta med att romer påstås trivas med att stå utanför arbetsmarknaden och skolsystemet, att detta ingår i deras “kultur”. Som kapitlet redogjort för finns det utmaningar i att utbildningssystemet diskriminerar romer. Detta försvårar för romer att tillskansa sig samma utbildningsgrad som majoritetsbefolkningen, vilket i sin tur skapar högre arbetslöshet bland den romska befolkningen. Men det blir farligt när en hel folkgrupp generaliseras och påstås kulturellt betingade att motsätta sig utbildning och ärligt arbete. Här ser vi hur klass och rasism vävs samman och hur dessa maktstrukturer bildar nya former av diskriminering – ett sorts dubbelt förtryck. Det dubbla förtrycket skapar en ond cirkel där romer, som redan är utestängda från arbetsmarknaden, särbehandlas just på grundval av deras utsatthet. 

Reflektionsfrågor

 • Hur påverkar exotifieringen och sexualiseringen de riktiga romska kvinnorna i deras vardag och bilden av romer? 
 • Hur kan det yttra sig i praktiken när klassförakt, rasism och sexism förenas? Kan du hitta fler exempel på när klass och/eller kön samverkar med antiziganism? 
 • Vilka kopplingar kan göras mellan fördomen om “romen som analfabet” och det historiska förtrycket av romer? 

BEKÄMPA ANTIZIGANISM

För att bekämpa antiziganism behövs åtgärder i alla skikt i samhället. Som Jan tar upp i filmen är framförallt utbildning viktigt för att förstå romernas historia men också den rasism de möter idag. Förutom att förbättra utbildningen om romernas situation i skolan kan var och en ta ansvar för att utveckla sina egna kunskaper men även ta initiativ för att fortbilda sin förening, organisation eller företag. Låt arbetet mot antiziganism inkluderas bland det större antirasistiska arbetet och utnyttja vinsterna av allians med andra utsatta minoritetsgrupper i Sverige.  

Nedan är en lista på förslag för hur man kan bekämpa antiziganism, både på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 

 • Framhäv romska förebilder.
 • Skapa en trygg miljö för att kunna visa och vara stolt över sin romska identitet.
 • Sätt krav från EU på medlemsländer som diskriminerar romer.
 • Medvetande gör lärare om rasism mot romer och hur de påverkas i skolan.
 • Förbättra undervisningen om romer, deras historia och antiziganism i skolan.
 • Skapa allianser med antirasister som inte är romer kring antiziganism – skapa samarbete mellan olika grupper som utsätts för rasism.
 • Förstå att romer är en heterogen grupp som innefattar många olika grupper. Lyft både skillnader och gemensamma frågor, som t.ex. romers rättigheter.
 • Övervinn dina egna fördomar. För att kunna bekämpa antiziganism måste man lära sig om romer, deras historia och förtrycket.
 • Prata inte om romer, utan med romer. Ge romer utrymme att prata om sina frågor!
 • Fyll i kunskapsglappen om antiziganism i din förening.

Övning

Läs igenom listan på egen hand. Fundera över vilka av förslagen du tycker är relevanta för din förening. Diskutera sedan i smågrupper.

 1. Välj ut 3 förslag som i tycker är relevanta för er förening
 2. Diskutera hur ni rent konkret skulle kunna implementera förslagen i er förening
 3. Fundera även kring om ni har fler förslag på vad er förening kan göra för att bekämpa rasism mot romer
 4. Efter gruppdiskussionen delar ni med er av era tankar i helgrupp.

Antirasistisk detektiv

Nu är det dags för dig att sätta på dig detektivhatten och plocka fram förstoringsglaset! Du ska ge dig ut i din organisation och syna antiziganistiskt språkbruk, antiziganistiska hinder och antiziganistisk jargong. Det du upptäcker ska du redovisa på sista träffen.  

Gör så här:

1. Lyssna aktivt  

2. Håll uppsikt 

3. Sök i dokument (till exempel policypapper, nyhetsbrev eller liknande) 

4. Anteckna ner alla fynd du hittar och föreslå förändringar och aktioner för att riva ner era rasistiska hinder i din organisation eller grupp.  

    Författare

    Naima Grossman

    KÄLLOR

    Vad är antirziganism? 

    Selling, Jan. (2013). Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Limhamn: Sekel bokförlag.  

     

    Historia 

    Catomeris, Christian. (2004). Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna. Stockholm: Ordfront. 

    Historiska paralleller till hur romer behandlas idag – forskning.se. (2015). Hämtad 10 februari 2022, från https://www.forskning.se/2015/04/14/historiska-paralleller-till-hur-romer-behandlas-idag/  

    Kommissionen mot antiziganism. (2018). Antiziganismen i Sverige: Om övergrepp och kränkningar under 1900-talet och idag. Stockholm: Elanders Sverige AB. Andra upplagan. 

    Romernas Historia. Hämtad 10 februari 2022, från http://www.romernashistoria.se/historia/ 

    Romer under Förintelsen. Hämtad 10 februari 2022, från https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen 

    Selling, Jan. (2013). Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Limhamn: Sekel bokförlag. 

    Samtida uttryck 

    Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Romers rättigheter: Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. Taberg: Tabergs tryckeri. Hämtad från https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e33/1618941270858/rapport-romers-rattigheter.pdf 

    Socialstyrelsen. (2019). I bemötandet tar framtiden form: Romsk inkludering. Ett utbildningsmaterial till stöd för socialtjänsten. Stockholm: Åtta.45 Tryckeri AB. Hämtad frå https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2019-12-6503.pdf 

    Wallengren, Simon & Mellgren, Caroline (2017) Romers upplevelser av hatbrott  http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/23988/FoU%20rapport%202017.3%20muep.pdf;jsessionid=FAA2BDA1EF3898D2A61053DF271A024C?sequence=2 

    1. Antiziganism idag. Hämtad 10 februari 2022, från https://www.levandehistoria.se/node/5705

    Bild 1 (till vänster): https://bildersmakt.se/den-stereotypa-myten-om-romer-och-resande-som-sorglosa-vagabonder/ 

    Bild 2 (mitten): https://bildersmakt.se/stereotypen-av-romer-som-sexuellt-ohammade-och-hotande/zoomImage/stereotypen-av-romer-som-sexuellt-forforerska 

    Bild 3 (till höger): https://bildersmakt.se/stereotypen-av-romer-och-resande-som-trolldomskunniga-tjuvaktiga-och-valdsamma/zoomImage/stereotypen-av-romer-trolldom-film 

    Strukturellt förtryck mot romer 

    Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. (2003). Diskriminering av romer i Sverige – rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. Hämtad från http://www.kultur.stockholm.se/Nationella_Minoriteter/Pdf/roma_rapport.pdf 

    Sexobjekt och analfabeter 

    Stereotypen av romer som sexuellt ohämmade och hotande. Hämtad 10 februari 2022, från https://bildersmakt.se/stereotypen-av-romer-som-sexuellt-ohammade-och-hotande/