INTRODUKTION

En introduktion till VIT-ICKE-VIT II

OM VIT ICKE VIT

Ungdomsrörelsen ska vara en arena där alla barn och unga kan engagera sig fritt utan hinder av olika former av rasism.  I det här studiematerialet får du fördjupa dig i hur olika former av rasismer ser ut. Du får också verktyg med dig som du kan använda för att riva ner rasistiska hinder i din organisation. 

Det här studiematerialet vänder sig i första hand till barn- och ungdomsorganisationer men kan användas av alla. Det är uppbyggt för att fungera som en studiecirkel vilket innebär att det fungerar bäst när det görs i grupp. 

Varje kapitel fokuserar på en form av rasism: antisvart rasism, antimuslimsk rasism, antisemitism, antisamisk rasism och antiziganism. Det finns dock fler former av rasismer som vi inte berör i detta material.

Vi som står bakom materialet är LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Innan ni sätter igång! 

I den första delen av VIT-ICKE-VIT lär vi oss om och diskuterar vad normer och normkritik är, vad rasism och vithet är och vilken historia som finns av kolonialism, samt hur vi kan arbeta mot rasism. Den här uppföljande delen av VIT-ICKE-VIT är en fördjupning av den kunskap som finns i första delen. För att få en överblick och grundläggande förståelse rekommenderar vi att du först läser igenom VIT-ICKE-VIT I.

Du kommer framförallt ha användning av kunskaper kring vithet, rasism och kolonialism för att på bästa sätt kunna ta till dig innehållet i VIT-ICKE-VIT II. 

DEN FRIGÖRANDE PEDAGOGIKEN SOM UTGÅNGSPUNKT

Vid läsning och användning av metodmaterialet uppmanar vi till att hämta inspiration från den frigörande pedagogiken, formulerad av Paolo Freire. Den frigörande pedagogiken handlar om att människan ska få möjlighet att forma sin egen uppfattning om världen och om sig själv. Det betyder att all form av lärande ska utgå från personens egna erfarenheter och tankar. I den frigörande pedagogiken är samtal centralt. Paulo Freire menade att frigörelse sker i samtal med andra, där vi får utmanas av varandra och forma den egna världsbilden. Det kan inte göras när vi är ensamma. Samtidigt är den frigörande pedagogiken en djup inåtvänd process där vi utforskar våra egna tankar, upplevelser och erfarenheter i grupp. Vi ”gräver där vi står” samtidigt som vi har möjlighet till kritisk dialog där vi utmanar varandra. 

Den frigörande pedagogiken har mycket gemensamt med folkbildningen. Folkbildningen bygger på delaktighet och respekt för olika erfarenheter och perspektiv. Det betyder att alla känner att de har utrymme att uttrycka sig och ta plats. Erfarenheter är en grund för kunskap och alla kan lära av varandra. Folkbildningen är således ett verktyg för människor att påverka sin vardag och samtid. Den innebär att man söker kunskap tillsammans på egna villkor och på olika sätt, och att kunskapen är föränderlig och utvecklande över tid. 

Den frigörande pedagogiken innebär att… 

• Vi vänder våra blickar mot oss själva.

•  Vi utforskar och sätter ord på oss själva och vår situation i världen så att vi kan…

• sätta ljus på maktrelationer som begränsar oss för att…

• omskapa oss själva och vår värld där den inte definieras av maktrelationer.

STUDIECIRKELN SOM FORM

Metodmaterialet är utformat för att kunna användas i form av en studiecirkel. Grunden för en studiecirkels existens är människans rätt till lärande – på egna villkor. I studiecirkelns mittpunkt finns lärandet, ämnet vi studerar och gemenskapen. En studiecirkel kan inte bestå av en person, utan utgörs alltid av minst tre personer som tillsammans söker kunskap. Alla deltagare i studiecirkeln har lika mycket att bidra med till cirkeln, oavsett om det är fakta, erfarenhet eller intresse. Det innebär också att studiecirkeln ska gå framåt i den takt som passar alla deltagare. 

Cirkeln representerar inkludering, öppenhet och utrymme. Det ska studiecirkeln alltid ska vara, oavsett om vi sitter runt ett bord, är på ett studiebesök eller på en stads-vandring. Studiecirkeln ska alltid vara på deltagarnas villkor, cirkelledaren har ingen överordnad status och cirkeln ska vara fri och frivillig. 

I en studiecirkel är det viktigt att ha högt i tak. I cirkeln får man ”provtänka” och lära sig tillsammans utan att bli dömd. Det är i samtalet med andra som det kunskap uppstår. Alla människor bär med sig kunskaper i form av upplevelser och erfarenheter. När vi får dela våra erfarenheter med andra uppstår ny kunskap, och då växer vi som människor. 

Grundläggande riktlinjer för när ni samtalar i grupp… 

• Tala om dig själv och det som är dig närmast

• Lyssna noga och öppet till andras perspektiv och ge dem utrymme

• Var närvarande

• Var ärlig

• Undvik generaliseringar

• Respektera varandras olikheter och likheter

TÄNK PÅ DETTA OM RASISM OCH VITHET

När du läser materialet om de fem olika formerna av rasism är det bra att ha i huvudet vad rasism egentligen är och hur de olika rasismerna hänger ihop i en gemensam logik. Här kommer en kort genomgång av vad rasism och vithet är samt om den förtryckarlogik som alla former av rasism följer. 

Rasism är ett skillnadstänkande som delar in människor i väsensskilda och statiska grupper i en hierarki och tillskriver dessa individer nedärvda egenskaper. I den här rasliga hierarkin är vita placerade på toppen. Metoden för att kategorisera människor i raser har vilat på olika och ofta samverkande grunder så som religiösa, utseendemässiga, och kulturella. Rasbegreppet ska därför inte förstås som ett vetenskapligt faktum som går att motbevisa genom att förkasta rasbiologin. Snarare ska det ses som en ständigt muterande social konstruktion som förändras i tid och rum. Detta kan exemplifieras med hur inkluderingen till vithet skiftar i tid och rum. T.ex. kan samma person som idag ses som vit i Chile flyga till Sverige där hen blir sedd som icke-vit. 

Vithet kan förklaras som det som anses vara normalt, osynligt och självklart. Vithet utgör ett “rasligt” privilegium, vilket innebär att den person som är medlem i vitheten åtnjuter en maktställning där denne kan betrakta sig själv som “enbart människa”. Vithet medför bl.a. privilegier som gör det enklare för medlemmar i vitheten att avancera i samhället, vilket bygger på ett strukturellt förtryck av andra etniska grupper som därmed har större utmaningar att nå eftertraktade samhällspositioner. 

 

En vanlig missuppfattning när man talar om vithet är att vithet baseras på enbart hudfärg, att alla som är ljushyade därmed också tillåts medlemskap i vitheten. I Sverige finns det grupper som, trots att de till sitt utseende skulle passera som vita, av olika anledningar ändå emellanåt faller utanför den självklara svenska vitheten. Sådana grupper är till exempel ljushyade latinamerikaner, judar, romer och samer som trots att de utseendemässigt ofta kan passera som vita på olika sätt riskerar att ifrågasättas och uteslutas ur vitheten. 

Det är viktigt att komma ihåg att rasism alltid har en funktion. Rasism legitimerar ett exploaterande av människors naturresurser och arbetskraft samt upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter. Det är mot bakgrund av detta som en ambition att göra sig av med en maktordning förutsätter en förståelse för dess teoretiska uppbyggnad. Likt en fysisk byggnad behöver dess beståndsdelar plockas isär, dekonstrueras, för att möjliggöra ett konstruerande av en ny byggnad fri från den oönskade maktordningens förtryckande logik. 

I denna handbok behandlar vi fem olika former av rasism. Även om varje form av rasism tillhör det stora trädet rasism utgör varje rasism en gren på trädet med sin egen särprägel och med sin egen historia. En fundamental beståndsdel, rasismens stam, som de alla delar är en förtryckarlogik. 

Fundera under tiden du läser materialet. Ställ dig frågan, vilka gynnas av förtrycket av den här gruppen? På vilket sätt gynnas de? 

UPPLÄGG

I det här metodmaterialet lär vi oss om och diskuterar kring fem former av rasism. Varje kapitel är utformat för att utgöra en studiecirkelträff på ca två timmar. Kapitlen innehåller information om var form av rasism liksom tillhörande övningar och reflektionsfrågor.  

I början av varje kapitel finns en tidslinje över hur den specifika formen av rasism sett ut och utvecklats över tid. Att ha kunskap om historien är avgörande för att förstå den i samtiden. Genom kunskap om historien kan vi dra paralleller till händelser i nuet och förstå roten till dagens rasistiska uttryck och tankesätt. Läs därför igenom tidslinjerna och ta en stund att reflektera över historiens koppling till idag. 

 

I det sjätte och sista kapitlet ges utrymme för reflektion och diskussioner kring de lärdomar vi fått under träffarnas gång. I detta kapitel läggs tyngden på att förstå samband mellan de olika rasismerna och diskutera hur vi kan arbeta mot rasism i de sammanhang vi verkar. 

Se alla kapitel nedan. Klicka på kapitel ett för att sätta igång!

Del 1
ANTISVART RASISM

Del 2
ANTISAMISK RASISM

Del 3
ANTISEMITISM

Del 4
ANTIZIGANISM

Del 5
ANTIMUSLIMSK RASISM

Del 6
FÖRDJUPNING