ANTI
SAMISK
RASISM

Förtryck, hat och diskriminering mot samer genom tiden och idag

VAD ÄR RASISM MOT SAMER?

Rasism, diskriminering mot och förakt för samer är ingenting nytt i Sverige utan har snarare funnits närvarande i hela staten Sveriges historia. Rasismen mot samer kan ta sig uttryck i kränkande behandling, diskriminering i samband med etnisk tillhörighet eller nedlåtande rasistiska kommentarer. Den kan också uttrycka sig genom ett osynliggörande av samer och förnekande av förtrycket mot samer.

Rasismen mot samer har sitt ursprung i koloniala strukturer där politik för att utradera den samiska gruppen har förts, liksom politik för att isolera dem för att bevara deras “rasliga säregenheter”. 

Samer är idag ett erkänt urfolk och nationell minoritet i Sverige. Med status som urfolk och nationell minoritet följer rättigheter som det samiska folket har kämpat för att tillskansa sig och fortfarande kämpar för att få tillgodosedda. 

I den antisamiska rasismens historia och samtid har det rasistiska begreppet “lapp” använts för att kränka och nedvärdera samer. Detta är ett begrepp som inte bör användas och i materialet använder vi oss endast (sparsamt) av begreppet, och alltid inom citationstecken, för att illustrera den historiska diskursen kring den samiska folkgruppen.

Begreppet antisamisk rasism

Det finns inget vedertaget begrepp för den rasism som drabbar samer. I det här materialet refererar vi till rasismen mot samer som antisamisk rasism.  

Reflektionsfråga

 • Vilka kunskaper om antisamisk rasism kommer du in med? Finns det något som du tycker fattas i beskrivningen? 

 • Varför finns det inget vedertaget begrepp för rasism mot samer, tror du? Vilken skillnad tror du att det skulle göra om ett vedertaget begrepp fanns?

HISTORIA

Den samiska historien av förtryck är en berättelse om kolonisation och tvångsassimilering. Tidslinjen nedan gör inget försök att sammanfatta den samiska historien utan har endast fokus på rasismen mot samerna och dess historia i det territorium som nu kallas Sverige. Tidslinjen gör ett antal nedslag i historien från 1100-talet men gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av förtrycket mot samerna. 

Samer har i tusentals år befolkat Sápmi men var länge relativt okända av övriga folk som senare kom till det område som idag kallas Sverige. Samer ansågs under medeltiden vara primitiva vildar som levde bland cykloper och andra sagoväsen vid världens yttersta gräns. Berättelser och föreställningar traderades om samerna som övernaturliga varelser som åt människokött.

På 1300-talet hävdar den svenska kronan rätt till områden norr om Hälsingland. Storbönder som bor i Norrbotten och Västerbotten får befogenhet att bli mellanhänder mellan svenska staten och samerna och får på 1400-talet rätt att beskatta samer mot en avgift till Kronan. En målmedveten politik för att få kontroll över de s.k. “lappmarkerna” inleds under Karl IX:s tid och fortsätter under hela stormaktstiden.  

På 1550-talet har Kronan under Gustav Vasas regi upptäckt rikedomar i de samiska områdena och skickar upp sina fogdar till Norrbotten och Västerbotten för att registrera samer och få olika råvaror från dem. När präster på 1600-talet reser till samemarkerna återger de ett exotiskt folk som beskrivs som vildar och barbarer och deras boende och försörjningsmetoder förstås som en last. Att samer inte brukar marken genom åkerbruk och boskapsskötsel förklaras utifrån folkets lättja. Det är även under 1600-talet som samernas särskilda egenskapsstereotyp tar form där samer beskrivs som räddhågade och i avsaknad av krigiska anlag. De samiska kvinnorna är grälsjuka påstås det samtidigt som samiska män å ena sidan beskrivs som glada i brännvin och våldsamma och å andra sidan som lugna och fridfulla. Prästernas framställningar av samer kommer att få stor betydelse för centralmaktens syn på dem.  

För att stärka statens kontroll i samemarkerna tillsätts “lappmarkspräster”. Dessa läser upp kungliga skrivelser och för bok över den samiska befolkningen. Kyrkoplikt införs och staten inrättar skolor vars främsta mål är att utbilda samiska präster och lärare som ska verka bland den nomadiserande delen av den samiska befolkningen. Skatter för samer höjs under 1600-talet till det dubbla vilket leder till en försörjningskris som tvingar många samer ut på vägarna för att tigga. 

I kartläggningen vid namn Systema Naturae från 1735  presenterar botanikern Carl von Linné ett system på de olika “varieteterna” av människor. Människovarietererna delas upp efter ursprung och hudfärg med tillhörande egenskaper: europeisk (vit), afrikansk (svart), asiatisk (gul) och amerikansk (röd). I jakt på en uppföljare till Systema Naturae beger sig Linné två år senare till Lappland för att samla information om samerna och deras levnadssätt. Han blir till en början rädd för deras mörka drag och fattigdom men finner senare samerna vara ett spännande folk som funnit lyckan i det lilla. Konstruktionen av samer som ett underligt och främmande folk förstärks i och med Linnés inflytelserika skildringar. Linnés resa till Lappland sammanfaller med svenska statens ökade intresse för kolonial expansion i samemarkerna och samerna trängs allt mer undan till förmån för svenska nybyggare.   

I och med gruvnäringens expansion har flertalet samer förlorat sin rennäring i takt med att betydelsen av rennäring har tappat värde för staten. Samtidigt utvecklas en problematisering av gruppen samer och åtgärder för hantering av kringströvande och tiggande samer, då kallade “fattiglappar”, diskuteras.  

I och med 1800-talets ökande nationalism och rasorienterade tänk utvecklas bilden av samer som en främmande ras som bör upphöra med sina otäcka seder och traditioner. Missionsarbetet för att kristna samerna är en drivande del i att sudda ut den samiska religionen, vilket pågått sedan 1600-talet. Med den biologiska vetenskapens intåg under 1800-talet förskjuts fokus från religion till den samiska kroppen och anatomin. Rasbiologi används som verktyg för att legitimera övertagandet av samiskt territorium. Samer pekas ut som lägre stående, primitiva och annorlunda i jämförelse med en tänkt nordisk ras. Ändrad historieskrivning gör dessutom samer till invandrare. Samer påstås ha kommit österifrån och anses därför inte ha rätt till markerna, eftersom de menas ha anlänt senare än den nordiska, germanska rasen. Historieskrivningen används här för att berätta en annan version av den svenska statens historia och sammankoppla svenskarna till territoriet Sverige.  

1800-talet är också århundradet då skallmätningen tar fart. Samer anses “kortskalliga” och tillskrivs egenskaper som odugliga, sluga och bedrägliga. Samiska gravplatser plundras för att mäta kranium, en utgång av Anders Retzius nypåfunna “kraniologi” och ökad vetenskaplig turism till området av forskare från hela Europa. Verksamheten får gediget bistånd från de svenska myndigheterna. Inte nog med det används emellanåt levande samer i skolundervisning och till och med på cirkus, nöjesfält och zoologiska trädgårdar och visas upp inför publik runtom i Europa. 

En lag vid namn Renbeteslagen tillkom år 1886 som orsakade splittringar i, omplaceringar och kategoriseringar av den samiska gruppen. Lagen gav dem som uppfyllde lagstiftarens idé om vad en same var rätten att använda mark som tidigare ansetts vara i statens ägo. Den som enligt svenska staten var same var följande: en renskötande, nomadiserande fjällsamisk man som ingick i en sameby. Så fort en same blev bofast eller bonde (och inte längre var nomad) ansågs denne som svensk och staten kunde dra tillbaka ägandet av marken. Detta innebar också att samer som inte ägnade sig åt rennäring inte kom att betraktas som samer och förlorade i och med detta både rättigheter och samisk identitet. 

Utformandet av det som anses vara den “samiska rasen” med dess inneboende egenskaper och särskilda utseende blir än mer påtaglig under början och första hälften av 1900-talet. Beskrivningarna av samer är genomgående negativa och intresset för skallmätning och rasforskning är fortsatt aktuellt. 

År 1922 grundades i Uppsala Statens Rasbiologiska institut med uppgift att erhålla vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder. Det rasbiologiska institutet i Uppsala utgick från att mänskligheten var uppdelad i olika raser där vita var överordnade icke-vita. Herman Lundborg som blev chef för institutet hade sedan innan ägnat sig åt skallmätning och fortsatte sina efterforskningar i norra Sverige där han bl.a. undersökte konsekvenserna av rasblandning bland samer, svenskar och finnar. Enligt rashygienen ansågs rasblandning leda till dålig karaktär och svaga individer. Lundborg lyckas aldrig uppvisa resultat från sin forskning men vidhöll ändå att rasblandning leder till “ohejdad själviskhet, tygellöst leverne och brottslighet” (Catomeris 2004:204). De rasbiologiska efterforskningar som genomfördes under det tidiga 1900-talet orsakade stor skada bland den samiska befolkningen. Gravplatser plundrades, levande samer tvingades stå nakna framför “vetenskapsmän” som mätte deras kroppar samtidigt som samtida rön stämplade deras folk som obegåvade och mindervärdiga. 

En föreställning om att samerna tar skada av att bli del av den svenska “civilisationen” får fäste under 1900-talets början. Det befaras att samernas livsstil ska gå under om de inkluderas i det svenska samhället. Samer bör inte bo i bekväma bostäder eller äta sig mätta på svensk mat, påstås det, eftersom detta inte tillhör deras livsstil. Istället ska de samiska barnen gå i samiska internatskolor, så kallade nomadskolor, med avsiktligt dålig kvalitet och enkla boendeformer för att samerna inte ska avvänjas från sitt “hårda levnadssätt”. Riksdagen antar 1913 ett förslag om att undervisning för samiska barn ska undvika att barnen lockas bort från deras “naturliga” levnadssätt, t.ex. rennäring. Som konsekvens av den nya lagen särskiljs samerna ytterligare när det gäller rätten till undervisning där barnen dessutom erbjuds endast en nedbantad version av den utbildning de svenska barnen får. De dåliga sanitära förhållandena och trångboddheten, där 12-14 samiska barn tvingas sova i samma illa isolerade kåta, leder till epidemier och till och med dödsfall bland de samiska barnen på nomadskolorna. Lapp ska vara lapp-politiken bidrar förutom detta till att i det allmänna medvetandet sudda ut existensen av icke renägande samer eftersom dessa inte passar in i bilden av vad en same ska vara. 

Inte förrän på 1970-talet beslutar sig det offentliga Sverige för att byta ut den nedsättande termen “lapp” mot same. Benämningen dyker däremot fortfarande upp i skolböcker ända in på 1980-talet. Under samma period, 1970-talet, släpps för första gången samiska representanter in i det som nyss bytt namn till Samefonden som har som uppgift att främja samiska intressen. Före 70-talet har denna fond alltså enbart bestått av svenskar och har tagit emot alla medel från skadestånd som staten betalat ut i samband med anläggandet av gruvor och vattenkraftverk efter andra världskriget – istället för att pengarna skulle gå till de drabbade samerna. År 1993 öppnas ett sameting, men samma år tar man ifrån samerna kontrollen över småviltsjakten i fjällen. 

Reflektionsfrågor

 • Kan du känna igen något från historien i vår samtid? Finns det något som du tycker fortfarande pågår än idag?  

 • Varför är det viktigt att lära sig om antisamisk historia?  

 • Vad kan vi lära oss av historien? Reflektera utifrån dig som individ och utifrån din organisation.  

SAMTIDA UTTRYCK

Samiska kvarlevor på statliga institutioner
Än idag förvaras mänskliga kvarlevor från samer på diverse statliga institutioner, universitet och museer vilket vittnar om de rasistiska övergrepp som den samiska befolkningen utsatts för. Trots krav från Sametinget har samtliga kvarlevor fortfarande inte återlämnats eller återbegravts. Att kvarlevorna ännu inte fullt ut återlämnats utgör en fortsättning av samiskt förtryck och sänder signaler om att grundläggande kroppslig integritet inte är värderat för samisk del, ett nekande av samiska mänskliga rättigheter.

Ett antal repatrieringar (återförande av människor eller kvarlevor till dess hemland/ursprungsplats) har under de senaste 25 åren utförts, den största år 2019 genom ett samarbete mellan Västerbottens museum, Historiska museet, Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat, Sametinget, Lycksele kommun och Líksjuon Sámiensiäbrrie (Lycksele sameförening). Men än finns kroppar kvar att återbegrava, liksom heliga föremål från den gamla samiska religionen. 

Stereotypa föreställningar om samer
De stereotyper och negativa föreställningar om samer som var dominerande under tidigare århundraden lever kvar än idag och påverkar synen på samer. Bland annat har den långdragna raspolitiken bidragit till synen på samer som okunniga och mindre vetande. En föreställning som bl.a. visar sig genom svenska statens fortsatta förmyndarattityd vad gäller beslut kring det som historiskt varit samisk mark och näringsområden.   

Den utbredda okunskapen om samer och samisk historia leder många gånger till ignoranta föreställningar om att samer endast lever i de norra delarna av Sverige, inte är en del av samhället och endast ägnar sig åt rennäring. Det skapar en bild av samer som en exotisk grupp som lever utanför “civilisationen”.  

Hat, hot och påhopp 
Likt andra minoritetsgrupper som utsätts för rasism får även den samiska gruppen möta hat och hot. I de norra delarna av Sverige där vissa samer bedriver rennäring utsätts många samer för attacker på sina renar, där renar tjuvjagas eller körs ihjäl med bilar. Renskötseln motas bort, trycks undan och de som utövar renskötsel behöver hitta sätt att försvara sig mot övergrepp. Det händer att poliser inte tar anmälningarna från renskötande samer på allvar då deras renar plågats eller stulits. Fallen av attacker mot renar har inte erkänts utgöra hets mot folkgrupp trots att det är ett uttryck för samehat. Genom att svenska staten inte vidtar åtgärder sanktionerar de detta beteende och ignorerar samiskt förtryck. 

Den antisamiska rasism som florerar idag märks tydligt på internet där samer utsätts för hat och hot på sociala medier. Skolan är tyvärr också en arena där samiska ungdomar får utstå trakasserier och glåpord. Att gå klädd i samisk klädsel till skolan har visat sig attrahera hån och mobbning. Samer vittnar också om att inte respekteras som urbefolkning. Det kan ta sig uttryck i att höra kommentarer som “välkommen till Sverige” eller trakasserier och hån för de traditionella samiska kläderna. 

Osynliggörande
Den svenska staten har en historia av att försöka utradera samisk kultur, religion och språk. Trots att detta inte längre är en aktiv politik kommer dessa assimileringsförsök (d.v.s. justerandet av minoritetsgrupper till majoritetsbefolkningens kultur) fortfarande till uttryck. Alla samer har rätt och ska i skolan ha möjlighet till att lära sig samiska som modersmål. Ändå har flera samer vittnat om att samiska barn i skolor i Sverige inte tillåtits prata samiska under skoltid. Detta blir en förlängning av den politik som staten förde under 1800- och tidigt 1900-tal som är direkt farlig för överlevnaden av de samiska språken. Det bör understrykas att det inte är lagligt berättigat att neka elever från att tala samiska i skolan. 

Sametinget skriver på sin webbplats att personal i skolor och chefer på arbetsplatser vetat om att det försiggått trakasserier och utfrysning av samer men inte gjort någonting för att stoppa det. Sådant agerande bidrar till att osynliggöra rasismen samer möter och i förlängningen även osynliggöra den samiska gruppen. 

Rasismen mot samer har visat sig uppträda olika beroende på var i landet man befinner sig. I norra Sverige uttrycker sig samehatet på ett mer våldsamt sätt genom bland annat attacker mot renar, medan det i södra Sverige inte finns samma typ av konflikt. Istället vittnar samer om att de i södra Sverige ses som ett utrotat folk eller som en grupp som endast bor i norr. Stereotypen om “samen” skapar idéer om att samer inte kan leva och bo utanför Norrland. Vilket i sin tur spär på idéer om samer som ett främmande folk som endast återfinns i den norrländska obygden.  

 

Mitt land har varit koloniserat i 400 år.

Júhan Niila Stålka

Undermålig undervisning om och för samer  
Studier som gjorts på skolans läromedel visar att svenska statens historiska förtryck främst beskrivs utifrån ett majoritetsperspektiv och i läromedel från tidigare år har samer generellt framställts i samband med renar och sin avvikande kultur. Denna undermåliga undervisning om samer på lärarutbildningar och i läromedel leder till fortsatt okunskap om den samiska gruppen och om Sveriges koloniala förflutna och samtid. Trots att undervisningen förbättrats under de senaste åren behöver undervisningen om samer bli bättre. 

Förutom att undervisningen om samer är bristfällig, håller den för samer inte måttet. Undervisning för samiska barn i modersmål resurssätts varken med ekonomiska medel, med personal eller tid. Exempelvis finns det brist på lärare i samiska samtidigt som det saknas en lärarutbildning i Sverige där samiska kan väljas i kombination med annat ämne. 

Uppdelningar och exkludering inom den samiska gruppen 
Som en konsekvens av Rennäringslagen från 1971 som gav renskötande samer markrättigheter – en lag som har sitt ursprung i renbeteslagen från 1886 – skapades en klyfta mellan olika samebyar. Samer som stod utanför samebyn och inte utförde renskötsel exkluderades från dessa markrättigheter. Konflikter och splittringar inom den samiska gruppen kan än idag härledas till Rennäringslagen eftersom det indirekt satte i pränt vem som ansågs vara same och inte. Det finns en pågående utmaning inom det samiska folket med exkludering, där samer som tillhör en annan kategori exkluderas eller hindras uttrycka en samisk identitet. Detta har sina rötter i den uppdelning som gjordes av svenska staten. 

Övning

Checka din inre antisamiska rasism.

Alla människor påverkas av sin miljö. Som du läst i den här delen av kapitlet ligger antisamiska strukturer inbäddat i den svenska kulturen. Det innebär att vi alla är bärare av antisamiska föreställningar även fast vi kanske själva inte är medvetna om det.  

I den här övningen får du öva på att blicka inåt och checka vilka antisamiska föreställningar som du bär på.  

Börja så här: Fundera i två minuter över vilka antisamiska uttryck och föreställningar du själv bär på, vilka som finns i de grupper som du tillhör eller befinner dig i och vilka som florerar i samhället du är uppvuxen i. Ta hjälp av kapitlets exempel på samtida uttryck. Dela med er av era reflektioner i smågrupper.  

 1. Checka dig själv. Känner du igen något i det här kapitlet i dig själv?  
 2. Checka din grupp. – Känner du igen något i det här kapitlet i din närhet eller i grupper du tillhör? Kan till exempel vara jargong. 
 3. Checka den antisamsiska världen. Känner du igen något i det här kapitlet i din omvärld?   
 4. Utifrån era diskussioner i gruppen, vad tar ni med er? Hur kan ni agera eller tänka annorlunda?

STRUKTURELLT FÖRTRYCK AV SAMER

Kolonialmakten Sverige
Det är sällan man hör människor referera till Sverige som en kolonialmakt. Ändå har Sverige en tydlig kolonial historia, internationellt men även inom Sveriges nuvarande nationsgränser. Kolonisation kan förklaras som “erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium” (Össmo, 2021).

En del forskare har problem med formuleringen “utanför kolonisatörens primära territorium” vad gäller just Sveriges relation till samiska Sápmi och vill istället använda begreppet “intern kolonialism”. Men att påstå att Sápmi skulle vara en intern del av Sverige redan före kolonisationen förutsätter att Sápmi skulle ha varit ett obebott ingenmansland. Så är inte fallet eftersom den samiska befolkningen bott och verkat i Sápmi sedan urminnes tider. Händelserna bör benämnas vid sitt rätta namn – kolonialism. Eftersom Sápmi numer räknas som en del av det svenska territoriet och därmed fortsatt är under kolonisation är frågan om Sveriges kolonialhistoria fortfarande högaktuell.

Samer har än idag inte full bestämmanderätt eller inflytande i frågor som påverkar deras levnadsvillkor och de markområden som hör till Sápmi. Myndigheter glömmer ofta bort att fråga om ett samiskt perspektiv i besluttaganden – utom möjligen i precis sista sekund så att Sametinget får för lite tid på sig att svara. Dessutom tas sällan samers unika livsvillkor och förutsättningar på allvar, t.ex. tar den svenska sjukvården inte hänsyn till de särskilda problem som drabbar renskötande samer.  

Att de samiska markerna anses tillhöra svenskt territorium innebär även att den exploatering som föranledde kolonisationen tillåts fort. Svenska staten fortsätter skövla skogar, bryta malm och damma vatten – utvinning av naturresurser som ligger till grund för Sveriges välstånd. Dessa exploateringar pågår fastän de försvårar levnadsvillkoren och förstör marker för områdenas egentliga och äldsta invånare, samerna.

Reflektionsfråga

 • Varför tror du att många har svårt att referera till Sverige som en kolonialmakt?   
 • Varför tror du Sametinget inte tillfrågas (i tid) vid beslutsfattande om frågor som berör deras landområden? 
 • Kan du komma på fler uttryck för strukturell antisamisk rasism? 

  Psykisk ohälsa
  Att bli utsatt för rasism leder till ökad stress och psykisk ohälsa. Forskning visar att den oro som många minoriteter känner, till exempel oro över att själv bli utsatt för rasism (på individnivå) men också oro för den egna gruppen (på gruppnivå) skapar ohälsa. Den samiska gruppen är inget undantag. Alldeles för lite forskning har gjorts på psykisk ohälsa hos det samiska folket men en rapport från Sametinget visar att många samer lever med psykisk ohälsa. Det kan handla om psykisk ohälsa kopplat till diskriminering, idenititetsutveckling, brist på tillgång till hälsovård baserad på samisk språk- och kulturkompetens och negativa hälsoeffekter på grund av ökad exploatering och rovdjurstryck på renbetesmarkerna.

  Rapporten visar bland annat att mer än varannan samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar och var tredje ung samisk renskötare har övervägt eller planerat att ta sitt liv. Samtidigt lever två av fem manliga samiska renskötare med klinisk ångeststörning och jämförbart fler manliga renskötare än svenska män har en farlig alkoholkonsumtion. Renskötande samer rapporterar ha lägre förtroende för vårdgivare än andra norrlänningar, vilket kan kopplas till vårdens bristande kompetens i samiskt språk och kultur.  

  MACHONORMER OCH MILJÖFRÅGOR

  Machonormer i det samiska samhället 

  Renskötsel har länge varit ett mansdominerat yrke. Det betyder inte att det inte finns kvinnor som utövar renskötsel, men dessa är i minoritet. Vissa samer beskriver renskötseln i det samiska samhället som del av en machokultur. Machokulturen innebär normer som förklarar hur män ska vara och bete sig. Manligt beteende i enlighet med machonormer kan innebära bland annat våldsamt beteende och svårigheter att visa känslor eller söka hjälp. Normerna reglerar inte endast mäns beteende utan påverkar också kvinnor, ofta i form av sexism. Machokultur är inte ett fenomen som är avgränsat till bara vissa folkgrupper eller sammanhang utan genomsyrar hela det svenska (och västerländska) samhället. Däremot finns det sammanhang med mer eller mindre tydliga machonormer.  

  I rapporten Mannen myten (2020) av Män för jämställdhet kan man läsa om utmaningar i det samiska samhället vad gäller förlegade mansnormer. Trots problem med machonormer finns en ovilja inom den samiska gruppen att vädra dåliga förhållanden för omvärlden. Detta eftersom det finns en rädsla att dessa problem får hela gruppen att framstå i dåligt dager. Att generaliseras på ett negativt vis är en rädsla grundad i historien och erfarenheter av rasism mot samer. Detta hindrar i förlängningen gruppen att arbeta med problem som t.ex. machonormer.  

  Reflektionsfråga

  • Varifrån kommer rädslan att vädra dåliga förhållanden för omvärlden? Kan du komma på fler utmaningar som samer kanske hindras att arbeta med på grund av antisamisk rasism?  

  Miljöfrågor, land/stad och förtryck av urfolk 
  Diskrimin
  ering och rasism går hand i hand med miljöförstöring, menar May-Britt Öhman. I den här övningen får ni fundera över hur miljöförstöringen i Sápmi är sammankopplad med rasism och konflikter kring land och stad i Sverige.
   

  Håll muspekaren över de rosa rutorna för att läsa mer om varje ämne.

  Övning

  Fundera ensam och sedan i grupp:

  • Hur samverkar dessa fenomen med varandra?
  • Varför är det viktigt att analysera flera förtryck tillsammans?
  • Vilka fler maktperspektiv tycker du bör adderas i analysen?

  MILJÖFÖRSTÖRING

  LAND VS STAD

  FÖRTRYCK

  BEKÄMPA RASISM MOT SAMER

  I ”Kartläggningen av rasism mot samer” från 2018 som tagits fram på uppdrag av Sametinget listas 10 åtgärdsförslag mot antisamisk rasism upp. Åtgärdsförslagen syftar till att minska okunskap, orättvisor och rasistiska påhopp mot samer. 

  1. Höj kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som urfolk.  Prioriterade insatsområden är sjukvården, skolan, samiska och icke-samiska beslutsfattare, samt inom utbildningar och litteratur. 

  2. Stärk forskningen om det samiska folket, samhället, samt rasistiska mekanismer och dess effekter. Den vetenskapliga kartläggningen visar att det råder en brist på forskning om rasistiska mekanismer och dess effekter på samer. 

  3. Inkludera kunskap om rasism mot samer i handlingsplaner för ett praktiskt antirasistiskt arbete på skolor, organisationer, företag och myndigheter. 

  4. Utveckla antirasistiska strategier som är relevanta för samer, och stärk möjligheten att övervaka och anmäla rasistiska attityder och beteenden. De kanaler som finns verkar inte fungera. 

  5. Stärk samiskt inflytande och självbestämmande. Gör det möjligt för samer att få inflytande över hur vård, skola, omsorg och annan grundläggande samhällsservice utformas för dem. Stärk rennäringens inflytande över hur samebyarnas marker får användas.  

  Övning

  Läs igenom listan på egen hand. Fundera över vilka av förslagen du tycker är relevanta för din förening. Diskutera sedan i smågrupper. 

  • Välj ut 3 förslag som i tycker är relevanta för er förening 
  • Diskutera hur ni rent konkret skulle kunna implementera förslagen i er förening. 
  • Fundera även kring om ni har fler förslag på vad er förening kan göra för att bekämpa rasism mot samer. 

  Efter gruppdiskussionen delar ni med er av era tankar i helgrupp. 

  6. Genomför antirasistiska granskningar av organisationer och myndigheter. Myndigheter som arbetar med samer eller samiska frågor ska återkommande granskas för att se om de utsätter samer för direkt eller indirekt rasism. 

  7. Genomför återkommande undersökningar på samhällsnivå som undersöker hur samer påverkas av rasism och diskriminering, samt hur detta kan motverkas. Då större undersökningar görs på samhällsnivå kan information om rasism och diskriminering finnas med, samt frågor om hur rasism och diskriminering påverkar samer. 

  8. Stärk samiska organisationers inkluderande arbete mot olika grupper inom det samiska folket. 

  9. Stärk möjligheten att skapa en mångfald av berättelser och narrativ om samer och det samiska samhället. Utveckla kanaler för publicering som Public service och samiska tidskrifter. Stärk samisk kulturproduktion. 

  10. Genomför insatser för att stärka resiliensen hos samer. Stärk samers möjligheter att ta del av sin kultur, sin historia och sitt språk, för stärkt samisk identitet och därmed motståndskraft mot rasism. 

  (Källa: https://www.sametinget.se/123918 

  Antirasistisk detektiv

  Nu är det dags för dig att sätta på dig detektivhatten och plocka fram förstoringsglaset! Du ska ge dig ut i din organisation och syna antisamiska språkbruk, antisamiska hinder och antisamisk jargong. Det du upptäcker ska du redovisa på sista träffen.  

  Gör så här:

  1. Lyssna aktivt  

  2. Håll uppsikt 

  3. Sök i dokument (till exempel policypapper, nyhetsbrev eller liknande) 

  4. Anteckna ner alla fynd du hittar och föreslå förändringar och aktioner för att riva ner era rasistiska hinder i din organisation eller grupp.  

     Författare

     Naima Grossman

     KÄLLOR

     Historia 

     Catomeris, Christian. (2004). Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna. Stockholm: Ordfront. 

     Sveriges koloniala historia – Sametinget. Hämtad 28 januari 2022, från https://www.sametinget.se/62102 

     Össmo, Åsa. (2021). Sveriges kolonisering av Sápmi. Hämtad 28 januari 2022, från https://expo.se/sveriges-kolonisering-av-s%C3%A1pmi  

       

     Samtida uttryck 

     Hur drabbas samer av rasism? – Sametinget. Hämtad 28 januari 2022, från https://www.sametinget.se/123918  

     Spjut, Lina. (2020). Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019. Nordidactica – Journal Of Humanities And Social Science Education, (4). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1511590/FULLTEXT01.pdf 

     Åhrén, Christina. (2008). Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

      

     Strukturellt förtryck  

     Hur drabbas samer av rasism? – Sametinget. Hämtad 28 januari 2022, från https://www.sametinget.se/123918 

     Sametinget. (2016). Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa. Sametinget. Hämtad från https://www.sametinget.se/rapport_psykosocial_ohalsa  

     Wallengren, Simon & Mellgren, Caroline (2017) Romers upplevelser av hatbrott  http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/23988/FoU%20rapport%202017.3%20muep.pdf;jsessionid=FAA2BDA1EF3898D2A61053DF271A024C?sequence=2 

     Össmo, Åsa. (2021). Sveriges kolonisering av Sápmi. Hämtad 28 januari 2022, från https://expo.se/sveriges-kolonisering-av-s%C3%A1pmi 

     Machonormer och miljöfrågor

     MÄN. (2020). Mannen myten: En fältstudie i manlighet. Hämtad från https://mfj.se/assets/MannenMyten_slutrapport_2020.pdf

     Bekämpa rasism mot samer 

     Hur drabbas samer av rasism? – Sametinget. Hämtad 28 januari 2022, från https://www.sametinget.se/123918