Del fem

Skapa förändring

Att jobba antirasistiskt inom en organisation är ingen punktinsats

Ett antirasistiskt arbete ska genomsyra all verksamhet organisationen driver, alla styrdokument och riktlinjer. Annars riskerar det antirasistiska arbetet att bli ett isolerat arbete som inte får genomslag i hela organisationen, vilket i längden innebär att alla inte kommer känna sig trygga eller välkomna i organisationen.

Antirasistiskt arbete kan ledas på olika nivåer, men bör i första hand handla om att kunskapshöja och se över maktfördelningen i organisationen för att vidare granska era interna dokument, ta fram mål och handlingsplan.

1

ERKÄNN SAMTIDEN SOM POSTKOLONIAL

Starten för det antirasistiska arbetet handlar om att erkänna vår samtid är postkolonial, vilket innebär att…

1. vi är varelser med ett kolonialt och rasistiskt förflutet, vilket gör att…

2. koloniala och rasistiska tankemönster är en del av vår samtid och miljö, och därför…

3. även en del av oss själva

1

ERKÄNN SAMTIDEN SOM POSTKOLONIAL

Starten för det antirasistiska arbetet handlar om att erkänna vår samtid är postkolonial, vilket innebär att…

1. vi är varelser med ett kolonialt och rasistiskt förflutet, vilket gör att…

2. koloniala och rasistiska tankemönster är en del av vår samtid och miljö, och därför…

3. även en del av oss själva

Det finns inte ett helt tryggt rum för alla, men det finns mer eller mindre trygga rum. Att skapa ett tryggare rum är en medveten process, något man ständigt behöver jobba med. För att samtal mellan människor med olika perspektiv ska bli så bra som möjligt är det viktigt att skapa förutsättningar för tryggare rum.

2

Skapa tryggare rum

2

Skapa tryggare rum

Det finns inte ett helt tryggt rum för alla, men det finns mer eller mindre trygga rum. Att skapa ett tryggare rum är en medveten process, något man ständigt behöver jobba med. För att samtal mellan människor med olika perspektiv ska bli så bra som möjligt är det viktigt att skapa förutsättningar för tryggare rum.

3

Kunskapshöj

För att arbeta antirasistiskt är det viktigt att ha kunskap om rasism, vithetsnormer, makt och postkolonialism. Lägg fokus på att kunskapshöja förtroendevalda, anställda och medlemmar. Förslagsvis håller ni utbildningar i det och/eller skapar en kunskapsbas som är tillgänglig med olika material inom dessa områden.

3

Kunskapshöj

För att arbeta antirasistiskt är det viktigt att ha kunskap om rasism, vithetsnormer, makt och postkolonialism. Lägg fokus på att kunskapshöja förtroendevalda, anställda och medlemmar. Förslagsvis håller ni utbildningar i det och/eller skapar en kunskapsbas som är tillgänglig med olika material inom dessa områden.

Bestäm hur ni vill prata om rasism. Vad betyder rasism? Makt? Normer? Det är viktigt att ni tillsammans har en gemensam samsyn kring hur ni ser på rasism och vithetsnormer. Detta gör ni bäst genom att reflektera tillsammans och eventuellt skriva ett positionspapper där ni tydliggör er position.

4

Skapa samsyn

4

Skapa samsyn

Bestäm hur ni vill prata om rasism. Vad betyder rasism? Makt? Normer? Det är viktigt att ni tillsammans har en gemensam samsyn kring hur ni ser på rasism och vithetsnormer. Detta gör ni bäst genom att reflektera tillsammans och eventuellt skriva ett positionspapper där ni tydliggör er position.

5

SE ÖVER MAKTFÖRDELNINGEN, REPRESENTATION OCH PERSPEKTIV

Vem är det som bestämmer i er organisation? Vem har mest makt? Vilka sitter i er styrelse? Finns icke-vita personer representerade? Är det antirasistiska arbetet högt på dagordningen (dvs viktigt för många i organisationen)? Ett antirasistiskt perspektiv ska finnas där makten finns för att sippra ner till hela organisationen och det vardagliga arbetet.

5

SE ÖVER MAKTFÖRDELNINGEN, REPRESENTATION OCH PERSPEKTIV

Vem är det som bestämmer i er organisation? Vem har mest makt? Vilka sitter i er styrelse? Finns icke-vita personer representerade? Är det antirasistiska arbetet högt på dagordningen (dvs viktigt för många i organisationen)? Ett antirasistiskt perspektiv ska finnas där makten finns för att sippra ner till hela organisationen och det vardagliga arbetet.

För att det antirasistiska arbetet inte ska bli ett isolerat arbete är det viktigt att det finns ett antirasistiskt perspektiv i de styrande dokumenten som används i vardagen. Ett antirasistiskt perspektiv ska vara precis lika viktigt som till exempel ett jämställdhetsperspektiv. Hur ser era styrdokument ut? Hur kommunicerar ni om er verksamhet?

6

GRANSKA STYRANDE DOKUMENT, SKRIVELSER OCH KOMMUNIKATIONEN

6

GRANSKA STYRANDE DOKUMENT, SKRIVELSER OCH KOMMUNIKATIONEN

För att det antirasistiska arbetet inte ska bli ett isolerat arbete är det viktigt att det finns ett antirasistiskt perspektiv i de styrande dokumenten som används i vardagen. Ett antirasistiskt perspektiv ska vara precis lika viktigt som till exempel ett jämställdhetsperspektiv. Hur ser era styrdokument ut? Hur kommunicerar ni om er verksamhet?

7

TA FRAM MÅL OCH HANDLINGSPLAN

Utifrån den granskning som gjorts i ovanstående punkt är det viktigt att formulera problemområden (eller utmaningar som ni ser i er organisation/grupp). Vilka brister ser ni i er organisation? Vilka problem eller utmaningar ser ni i samhället som ni kan vara med och bidra positivt till? Formulera mål som möter de utmaningarna. Hur ska er organisation se ut om 1 år? Om 5 år? Vilka aktiviteter/handlingar behöver ni göra för att nå dit? Ett av era mål bör vara att integrera ett antirasistiskt perspektiv i era styrande dokument.

7

TA FRAM MÅL OCH HANDLINGSPLAN

Utifrån den granskning som gjorts i ovanstående punkt är det viktigt att formulera problemområden (eller utmaningar som ni ser i er organisation/grupp). Vilka brister ser ni i er organisation? Vilka problem eller utmaningar ser ni i samhället som ni kan vara med och bidra positivt till? Formulera mål som möter de utmaningarna. Hur ska er organisation se ut om 1 år? Om 5 år? Vilka aktiviteter/handlingar behöver ni göra för att nå dit? Ett av era mål bör vara att integrera ett antirasistiskt perspektiv i era styrande dokument.

Big NO NO!

Det är viktigt att lära sig av andras tidigare misstag. Gör inte detta: 

Mångfaldsalibi

– använd er inte av (den enda) icke-vita personen som ett alibi för att visa på att ni är en inkluderande organisation. Antirasistiskt arbete handlar om mer än att ha en icke-vit person representerad

Q

Icke-vit enmansshow

– låt inte det antirasistiska arbetet hamna på den enda icke-vita personen i organisationen. Inget arbete blir bra när det är ett isolerat arbete och bärs av en person. Antirasistiskt arbete är inte bara en fråga för icke-vita, precis som jämställdhetsarbete inte bara är en kvinnofråga

Färgblindhet är inte antirasism

– att ”vara färgblind” hjälper inte i det antirasistiska arbetet, snarare tvärt om. Det innebär att förneka de strukturer som missgynnar icke-vita grupper.

Samtalsfrågor

  • Är din organisations värdegrund ett levande dokument? Används det i din vardag? Hur då?
  • Har du ett rättighetsperspektiv när du tar beslut i ditt vardagliga arbete/förtroendeuppdrag? Det vill säga tänker du på diskrimineringsgrunderna och lika behandling? Hur då?
  • Upplever du att din organisation har ett målmedvetet antirasistiskt arbete? På vilket sätt har ni det? Hur kan det bli bättre?
  • Upplever du att din organisation har lätt för att ta till sig saklig kritik och förändra arbetssätt om det påtalas att organisationen har agerat fördomsfullt eller rasistiskt? På vilket sätt? Har det hänt? Ge exempel.
  • Har din organisation tydliga riktlinjer för hur ni gör om någon upplever rasism internt? Hur gör ni om det händer?

Action: övning om förändringsarbete

Under studiecirkeln har ni gått igenom många olika saker, fyll i tabellen här nedanför och fokusera på saker du ska sluta, börja eller fortsätta göra i ditt antirasistiska arbete. Fyll också i saker du tror att ni tillsammans i gruppen/organisationen ska sluta, börja eller fortsätta göra. När du fyllt i tabellen själv går ni igenom det tillsammans i gruppen.